Tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới

20:31 23/03/2019     60813

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên cả nước hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời từ mùa xuân của Đảng, của dân tộc, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, rèn luyện. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam; là đội dự bị tin cậy của Đảng, của nhân dân, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

 

Từ các phong trào lớn do Đoàn phát động và tổ chức triển khai như “Thi đua giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” với ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã chiến đấu, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, khẳng định là lực lượng hùng hậu, đội quân xung kích cách mạng, tiêu biểu cho chí khí bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, tô thắm truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Hiện nay, thanh niên Việt Nam (16 - 30 tuổi) có trên 23,6 triệu, chiếm 25,2% dân số cả nước; thiếu niên, nhi đồng (6 - 15 tuổi) có 12 triệu, chiếm 12,9% dân số cả nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức với chặt chẽ, đầy đủ 4 cấp, từ trung ương xuống cơ sở với hơn 6,4 triệu đoàn viên. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng những yêu cầu của tình hình mới không chỉ đem đến cơ hội, thuận lợi và thời cơ, mà còn mang lại nhiều khó khăn và thách thức đối với thanh niên. Vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải không ngừng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với thanh thiếu nhi, với đất nước. Trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, toàn Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. Coi trọng tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh thiếu nhi. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh thiếu niên về các vấn đề chính trị, xã hội; thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh thiếu niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên internet, mạng xã hội kết hợp chặt chẽ với hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trong đoàn viên thanh niên, duy trì hiệu quả fanpage, website của các cấp bộ đoàn về tuyên truyền, giới thiệu các tin tốt, câu chuyện đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống.

Xây dựng, tuyên dương và nhân rộng nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, lấy gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa trong cộng đồng, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp. Nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Kiên trì tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Hai là, tổ chức sáng tạo, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

Phong trào của Đoàn tập trung đi sâu vào các mặt trận quan trọng như: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội… Cùng với đó, toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” để chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, qua đó góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Ba là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đoàn. Thực hiện tốt một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn: chủ trương “1 + 2”, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở; chủ trương “1 + 1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; chủ trương xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”, chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.Triển khai

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi.

 

 

Bốn là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp, nhất là Đoàn cấp huyện trong phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước. Hội đồng Đội các cấp tổ chức phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để giáo dục, rèn luyện thiếu nhi về lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, tác phong; về học tập và rèn luyện; về sức khoẻ, thẩm mỹ và kỹ năng trong cuộc sống. Nâng cao chất lượng đội viên.

Triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Tích cực, chủ động thực hiện Luật Trẻ em 2016; tham gia giám sát việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định của pháp luật; kịp thời đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em.

Thí điểm triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” và các hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Tập trung huy động nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, thiếu nhi khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Năm là, chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; chú trọng phát triển quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế của Đoàn; đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên. Thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển thanh niên (đào tạo lãnh đạo trẻ, công dân tích cực, công dân toàn cầu); môi trường và phát triển bền vững; tình nguyện vì cộng đồng; khởi nghiệp sáng tạo; phát triển doanh nghiệp xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế, toàn cầu cho đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các nhiệm vụ và giải pháp trên, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình đối với thanh thiếu nhi, với đất nước, xứng đáng với truyền thống 88 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành.

(Nguồn Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương) -TL