Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 39 - HD/TWĐTN-BTG 12/11/2019 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”
Số: 38 -HD/TWĐTN-BTG 12/11/2019 Hướng dẫn tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp Cụm
Số: 245 -KH/TWĐTN-BTG 08/11/2019 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Dự thảo lần thứ 10 07/11/2019 Dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số: 36-HD/TWĐTN- BTC 05/11/2019 Hướng dẫn Kết nạp Đoàn viên mới " Lớp Đoàn viên 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam"
Số: 241 - KH/TWĐTN-TNNT 29/10/2019 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa”
Số: 212 - TB/TWĐTN-LHBCVTQ 24/10/2019 Thông báo số 2 Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019
Số: 199 -BC/TWĐ-TNTH 22/10/2019 Báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
Số: 3614 -CV/TWĐTN-BKT 22/10/2019 “V/v góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí năm 2020”
Số: 59/TB-HVTTNVN 15/10/2019 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019