Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XI

14:16 16/12/2018     10702

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XI. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn đã chủ trì Hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

 

Năm 2018 là năm đầu nhiệm kỳ, cấp bộ Đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến tích cực ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Qua đó, đã giúp cấp bộ đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của các chủ trương, chương trình công tác đoàn, phát hiện và xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn trong công tác của tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên, kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả, xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đoàn, từ đó đã góp phần quan trọng vào công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt hơn chức năng tham mưu cho các cấp bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn hơn; hình thức kiểm tra, giám sát có đổi mới, từng bước tránh được hình thức; quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ và khoa học hơn. Việc kiểm tra thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Nghị quyết của Ban chấp hành đoàn cấp tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đoàn cấp dưới và hướng dẫn cấp bộ đoàn, ủy ban kiểm tra đoàn cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra công tác Đoàn phí, việc sử dụng các nguồn kinh phí của đoàn được tiến hành thường xuyên và hiệu quả hơn.

Trong năm 2018, các cấp bộ đoàn đã tập trung kiểm tra 1.585 lượt đơn vị cấp huyện và 4.047 Đoàn cơ sở, 11.350 chi đoàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận và các chủ trương công tác của Đoàn. Các tỉnh, thành đoàn đã tập trung kiểm tra 1.403 lượt đơn vị cấp huyện và 3.865 đoàn cơ sở. Trong đó, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đoàn, thực hiện chức năng nhiệm vụ của cấp bộ Đoàn, công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra các cấp.

Việc giám sát uỷ viên ban chấp hành, cán bộ cùng cấp và tổ chức đoàn cấp dưới trong việc thực hiện Điều lệ Đoàn, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đã được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện.

Năm 2018, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ trì thành lập được 197 đoàn giám sát, tham gia 372 đoàn giám sát; đoàn cấp huyện thành lập 946 đoàn giám sát, tham gia 1.817 đoàn giám sát; đoàn cấp xã thành lập 3.077 đoàn giám sát, tham gia 8.352 đoàn giám sát.

Sau giám sát, Đoàn các cấp đã phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà nhân dân quan tâm; nắm rõ tình hình đoàn viên, thanh niên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên; phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, quan liêu.

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tiếp tục tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đi cơ sở năm 2019; ban hành hướng dẫn cấp bộ Đoàn và Ủy ban kiểm tra đoàn cấp tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Cụ thể, tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn: Chỉ đạo và trực tiếp tổ chức 02 đợt kiểm tra (6 tháng và cuối năm gắn với giao ban Cụm thi đua); kiểm tra đôn đốc việc triển khai tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện; Tổ chức 1 đợt kiểm tra chuyên đề và 01 đợt giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã trực tiếp kiểm tra chuyên đề về công tác đoàn viên; thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn; Giám sát chuyên đề việc việc triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; giám sát việc triển khai rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

Đối với cấp tỉnh và các cấp trực thuộc, Ban Thường vụ cấp tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra được ít nhất 02 đợt kiểm tra (06 tháng và cuối năm); Hằng năm Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức ít nhất 01 đợt kiểm tra chuyên đề và 01 đợt giám sát chuyên đề; Đề xuất Ban Chấp hành đoàn các cấp tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình; khuyến khích các đợt kiểm tra, khảo sát chuyên đề; có đủ kế hoạch/hướng dẫn và báo cáo/thông báo kết quả sau kiểm tra gửi về Trung ương Đoàn.

Trong năm 2019, mỗi tỉnh, thành đoàn tổ chức được ít nhất 01 buổi tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 100% cán bộ khối các ban phong trào tỉnh đoàn, Bí thư, Phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đoàn cấp huyện.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn phát  biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đề nghị bộ phận Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn nghiên cứu, tiếp thu phù hợp các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương Đoàn, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại hội nghị sắp tới. Báo cáo cần trình bày gọn hơn, nêu rõ đơn vị sai phạm, đơn vị còn thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, tránh nêu khái quát, chung chung. Đồng thời, bổ sung những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Về trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 nêu trong dự thảo cần trình bày ngắn gọn, nêu nội dung công tác cụ thể của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong năm 2019.

Về dự thảo Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 cần lưu ý, cân nhắc hướng dẫn cấp tỉnh, cấp huyện về nội dung giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; nêu rõ về nội dung giám sát và nội dung giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tập trung kiểm tra chuyên đề công tác đoàn viên; thu chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; tập trung giám sát chuyên đề: Việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 – CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2015 – 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; quan tâm giám sát việc thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn sau kiểm tra.

Trịnh Lý