Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 14 Khóa IX.

09:18 11/10/2012     3649

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 14 sẽ diễn ra vào ngày 30, 31/10/2012 Thủ đô Hà Nội.
Hội nghị sẽ thông qua dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2007 - 2012; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và quyết định triệu tập đại biểu dự Đại hội. Ngoài ra, Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến về chương trình Đại hội và một số vấn đề về công tác nhân sự.

Trước đó, để chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 14, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 20 vào ngày 21/10 và Hội nghị lần thứ 21 vào ngày 29/10/2012.
Nguồn Văn phòng Trung ương Đoàn