Tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ

13:55 25/03/2020     537

Nhân sự mới   Web.ĐTN: Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 242-KH/TWĐTN-BTC ngày 18/3/2020 về việc tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ.

Theo đó, đối tượng dự tuyển là nhân sự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ giai đoạn 2017 - 2022 và tương đương tại cơ quan Trung ương Đoàn; Nhân sự công tác tại cơ quan Trung ương Đoàn đang được quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ là đối tượng bắt buộc tham gia dự thi, trường hợp không đăng ký tham gia dự thi sẽ xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch vào kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch tới;  Nhân sự được quy hoạch chức danh Vụ trưởng hoặc tương đương tại các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; Giám đốc sở, ban, ngành, Bí thư Đoàn cấp tỉnh hoặc tương đương tại các địa phương.

Tiêu chuẩn nhân sự dự tuyển bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII).  Điều kiện dự tuyển là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; không vi phạm các quy định của Đảng về các vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay: Kết quả thực hiện nhiệm vụ các năm 2017, 2018, 2019 được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian thi hành hoặc xem xét kỷ luật; Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 82 Luật cán bộ, công chức; khoản 2, khoản 3, khoản 4, Luật viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; Có đủ sức khỏe theo quy định; Có nguyện vọng tham gia, có đơn đăng ký tham dự thi tuyển và có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Nội dung và hình thức thi tuyển gồm 02 vòng: Vòng sơ tuyển, thí sinh đủ điều kiện dự thi chọn và chuẩn bị 01 đề tài để xây dựng đề cương nghiên cứu, sau đó bảo vệ ý tưởng, đề cương và trình bày cách tổ chức thực hiện trước Hội đồng thi tuyển. Thời gian chuẩn bị 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đủ điều kiện dự thi của Trung ương Đoàn. Vòng chính thức (bảo vệ Đề án), Thời gian xây dựng Đề án: 01 tháng (kể từ ngày được Hội đồng giao Đề án). Thí sinh trình bày, bảo vệ Đề án trước Hội đồng thi tuyển và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng thi tuyển.

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 20/3 đến hết ngày 20/4/2020.

Chi tiết kế hoach Tuyển chức danh  Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ xem tại đây.

Thanh Nga