Đảng viên trẻ cần nhận thức đúng và đủ về lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

21:13 13/08/2020     1230

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, 90 năm qua, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX.

Sự nghiệp đổi mới đến nay đã gần 35 năm, Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển KT-XH, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ tỉnh Long An

 

Thực tiễn cách mạng của Đảng, của dân tộc đã cho thấy, khi đã giác ngộ lý tưởng cách mạng, người cộng sản có niềm tin và sức mạnh mãnh liệt. Niềm tin ấy tạo nên sức mạnh vô địch, giúp Đảng ta, quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu và chiến thắng bao thù trong, giặc ngoài. Niềm tin ấy đã giúp chúng ta tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, quá trình tìm tòi con đường đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bên cạnh những thành tựu to lớn mang tầm lịch sử, Đảng ta chưa lường hết và cũng chưa chuẩn bị thật đầy đủ để cán bộ, đảng viên (CBĐV) đề phòng và ngăn chặn mặt trái của kinh tế thị trường, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số CBĐV thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao. Số ít đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Mặt khác, không ít vấn đề phức tạp, khó lường nảy sinh trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cộng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo và thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình, cổ vũ cho lối sống cơ hội, thực dụng, cá nhân chủ nghĩa,…

Qua đó, có thể thấy nguy cơ “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” có thể xảy ra trong một bộ phận ĐVTN. Từ phai nhạt lý tưởng cách mạng dẫn đến “xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, không kiên định con đường đi lên CNXH, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái”. Đó là những biểu hiện lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Học tập nghị quyết của Đảng nhưng khi giải lao, không ít đồng chí đã không trở lại lớp học nữa. Cán bộ, ĐVTN, đảng viên được đi đào tạo hoặc bồi dưỡng lý luận chính trị có khi còn nhờ người đi “học hộ”. Cũng do phai nhạt lý tưởng cách mạng mà a dua, phụ họa theo những quan điểm lệch lạc, “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh”, “không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”, sa vào “tham vọng chức quyền”, không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh công tác, chọn nơi có nhiều lợi ích, vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm”,… Từ phai nhạt về lý tưởng cách mạng - một biểu hiện cốt lõi của suy thoái về tư tưởng chính trị có thể dẫn đến suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nguy hiểm khôn lường. Từ suy thoái đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất ngắn, thậm chí là một bước rất ngắn.

Bên cạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, ĐVTN, đảng viên trẻ thì vấn đề tự bồi dưỡng vẫn giữ vai trò then chốt. Thực tế cho thấy, cho dù chính quyền, đoàn thể hay cấp ủy có sử dụng nhiều biện pháp tích cực, thay đổi nội dung giáo dục cho phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nhưng bản thân mỗi người không tự cố gắng, tự nghiên cứu, học hỏi, tự nghiêm khắc với chính bản thân mình thì hiệu quả thu được cũng không nhiều. Vậy thì vấn đề tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, ĐVTN, đảng viên trẻ trong thực tiễn là phương thức chủ yếu và quan trọng nhất, nhằm bổ sung, bù đắp những thiếu hụt về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm công tác, đáp ứng với sự vận động, phát triển của cách mạng trong giai đoạn mới.

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế trí thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, ĐVTN, ĐV trẻ phải nỗ lực, phấn đấu học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp cận những thành tựu mới về khoa học - công nghệ của thế giới, trau dồi hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, chú trọng nghiên cứu, nâng cao khả năng trình độ ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, kiến thức về nền kinh tế số, chính phủ điện tử để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thời gian tới, mỗi CBĐV trẻ cần tích cực hưởng ứng và chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt quan tâm học tập Bác về phương pháp, tác phong công tác của CBĐV. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch tự học tập, rèn luyện phải bảo đảm toàn diện các nội dung nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt: Lý luận chính trị; rèn luyện đạo đức, lối sống; chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức mới. Từ đó, đảng viên trẻ cần nhận thức đúng và đủ về lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải là nhân tố nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

 

 

Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư TĐ Long An