Báo cáo tổng hợp các đề xuất, khuyến nghị các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2018 của cơ quan T.Ư Đoàn

14:47 14/05/2019     1177

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn trân trọng giới thiệu báo cáo tổng hợp các đề xuất, khuyến nghị các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2018 của cơ quan Trung ương Đoàn.

Thực hiện kế hoạch triển khai nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ năm 2018 của cơ quan Trung ương Đoàn; trên cơ sở các sản phẩm nhiệm thu đề tài, Viện Nghiên cứu Thanh niên - Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan đã xây dựng báo cáo tổng hợp các kết luận, đề xuất, khuyến nghị của các đề tài cấp Bộ năm 2018.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn trân trọng giới thiệu báo cáo tổng hợp các đề xuất, khuyến nghị của 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 gồm:

1. Tổng quan tình hình sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2013-2018.
2.  Xây dựng mạng xã hội tích cực trong giáo dục thanh niên
3. Giải pháp phát huy vai trò của Đoàn trong sử dụng các thiết chế văn hoá ở cơ sở, cộng đồng để tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu niên.
4. Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn thông qua mô hình kinh tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
5. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
6. Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay.
7. Giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay.
8. Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.
9. Nghiên cứu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
10. Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong phòng xâm hại trẻ em.
11. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho thiếu nhi.
12. Sự chuyển đổi định hướng giá trị của thanh niên hiện nay
13. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Nội dung chi tiết tổng hợp các kết luận, đề xuất, khuyến nghị của các đề tài xem chi tiết tại đây

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu, tham khảo vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Thanh niên
Địa chỉ: Số 03 Chùa Láng, điện thoại: 02.437.754.264 hoặc 02.437.754.261


 

Ban biên tập