Hỗ trợ vay vốn cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, thanh niên làm chủ

11:09 23/06/2020     6057

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 18/6, Trung ương Đoàn đã có hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn về việc thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối tượng được vay là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do đoàn viên, thanh niên làm chủ.

Điều kiện được vay vốn là các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp; có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, duy trì hoặc thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; Dự án vay vốn phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án và có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của Pháp luật.

Mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Lãi suất cho vay chung bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7.92%/năm).

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn vay cụ thể do NHCS XH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh lập hồ sơ dự án theo hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội địa phương. Hồ sơ vay vốn được lập thành 02 bộ gửi tới NHCSXH nơi cho vay.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn của cơ sở sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đối chiếu tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn và trình Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt, cấp có thẩm quyền quản lý vốn xem xét ra Quyết định phê duyệt cho vay.

Đối với Hồ sơ vay vốn dưới 200 triệu đồng, do tỉnh, thành đoàn xem xét, phê duyệt.

Đối với Hồ sơ vay vốn từ 200 triệu đồng đến 02 tỷ đồng, các tỉnh, thành đoàn có tờ trình và đầy đủ hồ sơ dự án vay vốn gửi Trung ương Đoàn xem xét, cho ý kiến, sau đó các tỉnh, thành đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn ra quyết định phê duyệt cho vay.

Tải văn bản tại đây

Trịnh Lý