Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiêu trò xuyên tạc về kỳ họp bất thường của Quốc hội

14:42 - 21/01/2022      18
Sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XV đã thành công và bế mạc vào tuần qua.

Mới nhất

Kiên quyết bảo vệ “hòn đá tảng” của học thuyết mác-xít về hình thái kinh tế-xã hội

Bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của Chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở tính tất yếu khách quan của sự ra đời học thuyết.

Phê phán luận điệu phủ nhận “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện này để công kích, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, bài bác những luận điểm cơ bản nhất về thời đại.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề đặt ra

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Kiên định và phát triển sáng tạo học thuyết mác-xít (Bài 2)

Nhìn lại thế kỷ XX và hai thập niên đầu của thế kỷ XXI càng cho thấy sự cần thiết và cấp bách phải phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc một cách sáng tạo, trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh tiến trình tổ chức thực tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác lý luận của Đảng ta.

Bóc trần âm mưu “dân sự hóa” quân đội

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng: Trung ương nên chủ trương “dân sự hóa hoạt động quân sự” để hạn chế hao tốn nguồn lực đầu tư cho quốc phòng, lại huy động được sức dân trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội.