Thông báo kết quả thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018

10:08 14/08/2018     3523

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo kết quả thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018.
Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Trung ương Đoàn nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn từ ngày 10/8 đến ngày 24/8/2018

>>> Mẫu đơn phúc khảo gửi kèm theo - tải tại đây).