Yên Bái: Phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thanh niên(sửa đổi)

14:28 10/09/2019     3439

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 9/9, đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái đã đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật thanh niên có tính khả thi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho thanh niên và công tác thanh niên phát triển.

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) tại tỉnh Yên Bái

 

Dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi) gồm 6 Chương và 62 Điều; tăng 26 Điều so với Luật năm 2005, trong đó gồm có: Quy định về đối thoại với thanh niên, Tháng Thanh niên và bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách phát triển thanh niên; Quy định về trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên và đối với một số nhóm thanh niên cụ thể; Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên; Quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên; Quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên; Các điều khoản thi hành.

Tại Hội nghị ,đã có 26 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến của các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi.

Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên thanh niên đã góp ý vào Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi như: đề nghị tăng tuổi đoàn viên thanh niên; bổ sung chính sách hỗ trợ đối với thanh niên, bổ sung hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, thanh niên được tham gia giám sát, phản biện các vấn đề xã hội, việc thực thi các chính sách của Nhà nước; bổ sung quy định thanh niên phải có nghĩa vụ khám chữa bệnh trước khi kết hôn.

Ngoài ra, bổ sung 1 số quyền và nghĩa vụ của 1 số nhóm thanh niên như: thanh niên nữ, thanh niên tình nguyện, thanh niên làm khoa học, thanh niên dân tộc, thanh niên yếu thế để tạo sự bình đẳng của mỗi nhóm đối tượng. Ngoài ra còn có các ý kiến về thể thức trình bày, cấu tạo các chương, từ ngữ được sử dụng trong Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng cho biết cần làm rõ hơn vai trò, cơ chế vận hành và trách nhiệm của những cơ quan liên quan được nhắc đến trong Luật Thanh niên(sửa đổi), bổ sung quy định về tháng thanh niên.

Các ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) tiếp tục được Tỉnh đoàn Yên Bái tiếp thu, tổng hợp trình Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét, trình Quốc hội trong kỳ họp tới. 

Việc tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến Thanh niên và công tác Thanh niên; tập hợp đầy đủ các ý kiến để Luật Thanh niên khi ban hành sẽ thực sự phù hợp với tình hình và thời điểm thực tếđáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên./.
 

Hoàng Nối-TĐ Yên Bái (NA)