Vĩnh Long: Tập huấn triển khai phần mềm Hệ thống nghiệp vụ công tác Đoàn cho 100% đơn vị Đoàn trực thuộc

17:03 11/09/2020     485

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Từ ngày 28/8 – 25/9/2020, Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với VNPT Vĩnh Long Tổ chức tập huấn triển khai phần mềm Hệ thống nghiệp vụ công tác Đoàn cho 100% đơn vị Đoàn trực thuộc.

Đối tượng tập huấn là cán bộ tỉnh đoàn và cán bộ đoàn tại 16 đơn vị Đoàn trực thuộc (trong đó, có 8 Huyện, Thị, Thành đoàn và 8 Đoàn trực thuộc), 273 cơ sở Đoàn (167 đoàn cơ sở và 106 chi đoàn cơ sở) và 2346 chi đoàn.

 

Tập huấn triển khai phần mềm Hệ thống nghiệp vụ công tác Đoàn cho 100% đơn vị Đoàn trực thuộc

 

Với sự phát triển mạnh mẽ hiện nay của nền kinh tế số và khoa học công nghệ hiện đại, đòi hỏi hoạt động quản lý tại các tổ chức chính trị - xã hội nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng cần có những sự thay đổi kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý. Nhằm mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nghiệp vụ của tổ chức Đoàn toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã phối hợp với VNPT Vĩnh Long triển khai phần mềm Hệ thống nghiệp vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Vĩnh Long năm 2020.

Qua đó, thực hiện đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, trọng tâm vào công tác đổi mới hoạt động và quản lý của Tỉnh đoàn Vĩnh Long. Xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên và nghiệp vụ công tác Đoàn để phục vụ cho xây dựng các báo cáo, thống kê, triển khai đồng bộ các hoạt động tư tỉnh đến cơ sở. Làm tốt công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm trong việc cập nhật thông tin, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ;  tạo sự thống nhất trong quản lý về bộ máy tổ chức.

 

Hồng Cúc