Trung ương Đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát tại tỉnh Hà Tĩnh

16:54 03/10/2019     3171

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 30/9, Đoàn công tác Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát tại Tỉnh Hà Tĩnh.

Dẫn đầu đoàn công tác do đồng chí Ngô Văn Cương, UV BTV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn cùng các đồng chí Trần Viết Cường, UV BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Nguyễn Trung Tâm, UV BCH, Phó trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn và các đồng chí trong đoàn công tác.

Theo chương trình, đoàn công tác tham gia giám sát tại tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện các Kết luận: Kết luận 06-KL/TWĐTN - BKT ngày 10/01/2019 Hội nghị BTV Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc tăng cường rèn luyện, thực hiện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022; Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Thạch Hà

 

Thực hiện các Kết luận trên, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương Đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đối với Kết luận 06-KL/TWĐTN - BKT ngày 10/01/2019 Hội nghị BTV Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc tăng cường rèn luyện, thực hiện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các nội dung rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn trên cơ sở “Những điều nên làm” và “Những điều không nên làm” với nội dung phù hợp cho cán bộ Đoàn từng cấp, từng lĩnh vực và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Đoàn các cấp đã đưa ra những tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ thực hiện của từng đối tượng cán bộ Đoàn, các tiêu chí đánh giá phải đảm bảo phát huy tính chủ động, tự giác trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trong công tác của cán bộ Đoàn; tiếp tục phát huy tính xung kích, gương mẫu trong công việc; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động; rèn luyện các kỹ năng công tác, nhất là việc lập kế hoạch và huy động các nguồn lực cho hoạt động Đoàn; thể hiện sự thân thiện, gắn bó với thanh niên,... Tổ chức thực hiện rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên nắm rõ và thực hiện.

Đối với Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, trong đó chú trọng các nội dung: công tác phát hiện, tạo nguồn tuyển dụng cán bộ Đoàn các cấp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn.
Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022 Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp trên từng mặt, lĩnh vực, cụ thể: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn, tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng định kỳ để quán triệt, phổ biến các nội dung chủ điểm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; gắn hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên mà trọng tâm là xây dựng ban chấp hành tổ chức cơ sở Đoàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; vững về kỹ năng, nghiệp vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên...

Tại buổi giám sát, các đồng chí trong Đoàn giám sát và các đơn vị liên quan đã thảo luận và giải trình làm rõ thêm một số nội dung như: việc triển khai, cụ thể hoá và đánh giá thực hiện Chỉ thị 01 hằng năm trong cán bộ Đoàn; Việc nắm bắt các thông tịn dư luận tại các vùng có người nước ngoài, thanh niên công nhân…; hoạt động của Tổ chức Đoàn tại các Khu công nghiệp; công tác Đoàn, Đội tại địa bàn dân cư; cơ chế phối hợp với các ngành trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông cho biết công tác triển khai các Kết luận của Trung ương Đoàn đến các Đoàn cơ sở và chi đoàn ở đơn vị đã rất kịp thời cùng với sự chủ động, nỗ lực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp, sự rèn luyện của cán bộ Đoàn chuyên trách và không chuyên trách, đã góp phần tìm ra các giải pháp thực hiện các Kết luận trong toàn Đoàn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngoài ra, để triển khai có hiệu quả các đề án, kết luận, đồng chí Bí thư cũng có nêu một số ý kiến về cách thức triển khai các nội dung trọng tâm của các đề án, kết luận sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận để có thuận lợi trong việc triển khai thực hiện xuống tận cơ sở; các vấn đề liên quan đến Nghị định 34 về công tác xây dựng chính sách cho các cán bộ ở cơ sở; Quyết định 289 về quy chế cán bộ đoàn để tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi trong việc triển khai ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Cương đánh giá cao và ghi nhận sự nổ lực của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong việc triển khai, cụ thể hoá các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trong thời gian vừa qua. Hầu hết các cơ sở đoàn đã cụ thể hoá theo thực tiễn tại các địa phương, đơn vị, có nhiều mô hình, giải pháp triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm, chú trọng, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm hơn nữa việc giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng. Hằng năm tổ chức các buổi đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn với đoàn viên thanh niên để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên từ đó có những hoạt động, cách làm thiết thực, hiệu quả; chú trọng triển khai hiệu quả các chương trình “3 chủ động”, “1+2”, “Rèn luyện đoàn viên"; tiếp tục tuyên truyền đoàn viên thanh niên đến với các địa chỉ đỏ trong toàn tỉnh.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại 02 đơn vị đoàn cấp huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà.

 

CTV Phạm Tú – TĐ Hà Tĩnh (TN)