Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo - vườn ươm mầm sáng tạo và phát triển khoa học

20:21 13/05/2020     8756

3 Phong trào   Web.ĐTN: Những kết quả nổi bật của hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội chính là việc khơi dậy, phát huy đồng bộ ba yếu tố cơ bản trong nghiên cứu khoa học là: năng lực nghiên cứu, động lực nghiên cứu và môi trường nghiên cứu tốt.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực BCHTW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các tác giả đạt giải Nhất Giải năm 2019

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng với sự vào cuộc đầy tình cảm, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp và tinh thần “Tiến quân vào khoa học công nghệ” của tuổi trẻ toàn quân, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội những năm qua được phát triển ngày càng sâu rộng hơn, toàn diện, thiết thực và hiệu quả hơn.

20 năm khởi nguồn và phát triển, từ những thách thức, khó khăn ban đầu, trong điều kiện cơ chế chính sách chưa đồng bộ; một số lĩnh vực chưa có đề tài tham gia; số lượng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng tham gia thấp; kinh phí đảm bảo cho hoạt động hàng năm của Giải thưởng eo hẹp; việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng cá nhân điển hình chưa được chú trọng đúng mức… Song, từ Hội đồng Giải thưởng TTST trong quân đội, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan, tổ chức đoàn các cấp đến các tác giả trẻ của các công trình, sáng kiến đã vượt qua mọi trở ngại để vươn lên sáng tạo ra nhiều công trình, sáng kiến mới và chiếm lĩnh đỉnh cao mới trong khoa học công nghệ.tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng hăng say nghiên cứu khoa học và tâm huyết được phát hiện đã nâng đỡ, chắp cánh cho phong trào Sáng tạo trẻ.

Với 4.903 công trình, sáng kiến của 8.707 tác giả, lượt tác giả, thuộc 467 lượt đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia và tỷ lệ đạt giải trung bình là 55% đã khẳng định kết quả nổi bật của Giải thưởng TTST trong 20 năm qua. So với năm thứ nhất, số lượng công trình, sáng kiến tăng lên gấp 10,5 lần; lĩnh vực nghiên cứu tăng lên 3,3 lần; đối tượng tham dự được mở rộng trên nhiều nhiều lĩnh vực, thuộc nhiều loại hình đơn vị; số đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào Giải thưởng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2000 chỉ có 51 công trình, sáng kiến tham dự với 03 lĩnh vực thì đến năm 2020 đã tăng lên 535 công trình, sáng kiến trên 10 lĩnh vực. 

Chất lượng các công trình, sáng kiến ngày càng cao, tỷ lệ đạt giải lớn; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn làm tăng hiệu quả quốc phòng - an ninh, hiệu quả kinh tế - xã hội; tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của máy móc, thiết bị phương tiện, tiết kiệm được thời gian, công sức của bộ đội. Mỗi năm đã có hàng ngàn công trình, sáng kiến của thanh niên ở cấp cơ sở được ứng dụng, làm lợi cho đơn vị hàng trăm tỷ đồng. Giải thưởng đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trên mọi lĩnh vực, là động lực, là nơi chắp cánh cho những ước mơ nghiên cứu khoa học, phát hiện tài năng trẻ để đào tạo, bồi dưỡng.

Những kết quả nổi bật của hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội chính là việc khơi dậy, phát huy đồng bộ ba yếu tố cơ bản trong nghiên cứu khoa học đó là: Năng lực nghiên cứu, Động lực nghiên cứu, Môi trường nghiên cứu tốt.

Hiện nay sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mọi mặt đời sống xã hội và có ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động nghiên cứu khoa học; thì yêu cầu việc phát huy vai trò của thanh niên và huy động hết khả năng sáng tạo của tuổi trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để phát huy sức mạnh to lớn của đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp tham gia Phong trào Sáng tạo trẻ và Giải thưởng TTST trong Quân đội, đặt yêu cầu với tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên cần tiếp tục làm tốt những nội dung, cụ thể:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt phong trào “Sáng tạo trẻ” và hoạt động Giải thưởng TTST. Trong đó, cần chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn xác định rõ mục tiêu, nội dung phong trào thi đua; xây dựng chương trình hành động sát với tình hình, đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị và của tổ chức Đoàn. Khuyến khích, động viên đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong đơn vị. Phát huy vai trò, chức năng của từng tổ chức, từng cơ quan, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong thi đua thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giúp cho đoàn viên thanh niên tạo ra các sản phẩm khoa học, công nghệ có tính đột phá; tiếp thu, ứng dụng có chọn lọc những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phấn đấu có nhiều công trình, sáng kiến với hàm lượng trí tuệ, giá trị thực tiễn cao trên mọi lĩnh vực góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Giải thưởng TTST trong Quân đội làm cho Giải thưởng thực sự là nơi phát hiện, nâng đỡ, chắp cánh cho phong trào sáng tạo trẻ và các tài năng khoa học trẻ. 

Tổ chức Đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia tích cực vào hoạt động Giải thưởng TTST. Xác định đây là “sân chơi” trực tiếp cho đội ngũ cán bộ trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để cán bộ có cơ hội phát huy sáng kiến, tập dượt kỹ năng nghiên cứu khoa học tại các diễn đàn trẻ trước khi tham gia Giải thưởng TTST và tham gia các diễn đàn, các giải thưởng lớn hơn; bảo đảm đây chính là nơi khởi nguồn, ươm mầm để xây dựng, bồi đắp, tích lũy, sản sinh ra các nhà khoa học có uy tín thực thụ trong các lĩnh vực.

Hội đồng Giải thưởng TTST và các cơ quan giúp việc các cấp cần phát huy tốt vai trò, giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị nghiên cứu, chỉ đạo phong trào nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của thanh niên Quân đội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ cho Quân đội và đất nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình “Tổ, đội, câu lạc bộ khoa học trẻ”. Phấn đấu, có 70% trở lên đơn vị đầu mối trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng lập và duy trì có hiệu quả “Quỹ khuyến khích, phát triển tài năng trẻ” và hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo; 100% tổ chức cơ sở Đoàn có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng; hằng năm, có từ 60 đến 70% đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng có công trình, sáng kiến tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, có 50% sản phẩm sáng tạo, hiệu quả, chất lượng tốt, 20% những công trình, sáng kiến có hàm lượng kỹ thuật cao, có giá trị trong hoạt động quân sự, sản xuất, kinh doanh. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với tác giả, tập thể tác giả tham gia Giải thưởng, bảo đảm 100% Chủ nhiệm các công trình đạt giải Nhất, Nhì, Ba được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về kiến thức chuyên môn; được ưu tiên phân công công tác sau khi tốt nghiệp; được đề nghị cấp có thẩm quyền thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn 01 năm; được bảo lưu thành tích. Các công trình đạt giải khả năng ứng dụng cao, chất lượng tốt được xem xét hỗ trợ về tài chính và các điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. 

Thực hiện hiệu quả chương trình “Vườn ươm sáng tạo trẻ”, gắn với phát hiện, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng tài năng trẻ để tập hợp cán bộ, đoàn viên thanh niên, các nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học trẻ có sự đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong hoạt động quân sự. Trong đó cần khuyến khích các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tài năng trẻ để tập hợp, đoàn kết tài năng trẻ bằng những nội dung biện pháp cụ thể.

Đẩy mạnh các hình thức đỡ đầu, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong việc đưa các công trình, sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động. Sản phẩm đầu ra của một đề tài là quan trọng nhất, là thước đo hiệu quả của việc thực hiện đề tài. Do đó đưa các công trình, sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn chính là sự khẳng định sức sống của phong trào và Giải thưởng TTST. Tiếp tục phát huy cuốn “Sổ vàng” ghi nhận và lưu giữ những công trình, sáng kiến, những điển hình tiên tiến trong phong trào sáng tạo trẻ, nhằm kịp thời tuyên dương, tôn vinh những tấm gương xuất sắc, những công trình, sáng kiến tiêu biểu của Thanh niên Quân đội, nêu gương sáng cho đoàn viên thanh niên, tạo động lực cho phong trào thi đua phát triển. Có chủ trương, cơ chế, chính sách để động viên, phát huy vai trò các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đỡ đầu, hỗ trợ các công trình sáng kiến đạt giải có giá trị được ứng dụng vào thực tiễn. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để cập nhật tri thức khoa học và công nghệ quân sự tiên tiến của thế giới. Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trẻ theo hướng “đi tắt, đón đầu” ứng dụng và phát triển công nghệ mới, công nghệ hiện đại trên thế giới.

Làm tốt những điều trên đây, là góp phần phát triển, đưa hoạt động Giải thưởng TTST trong quân đội tiếp tục dành những đỉnh cao mới, phát huy vai trò của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, làm cho thanh niên trong quân đội luôn tự tin tiến quân vào khoa học và công nghệ, có những tiến bộ vững chắc cả về nhận thức và hành động; ra sức thi đua sáng tạo, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới./.

 

 

Hữu Thọ- Ban TNQD