Phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng KHCN

17:45 13/12/2012     5575

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Thanh niên là lực lượng lao động lớn của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

d
Đồng chí Nguyễn Quân- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KHCN tham luận tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X


Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra những mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiến trình cách mạng đó đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có thanh niên với tư cách là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu về vai trò của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng trong KHCN, đồng chí Nguyễn Quân- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KHCN mong muốn thanh niên không ngừng học hỏi nhằm làm chủ khoa học và công nghệ mới, chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học, vươn lên ngang tầm thời đại, sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới. Bộ KHCN cũng cam kết đồng hành với thanh niên để thanh niên tiến quân mạnh mẽ vào khoa học đời sống.

Quán triệt sâu sắc và toàn diện tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về việc tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn về việc “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ hăng say học tập, nghiên cứu và ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Trong giai đoạn từ năm 2006 – 2010, chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ KH&CN và Trung ương Đoàn đã được các tỉnh, thành, ngành và đông đảo đoàn viên, thanh niên trong cả nước tích cực hưởng ứng triển khai và đã đạt được những kết quả nhất định về công tác tuyên truyền, công tác đẩy mạnh các hoạt động KH&CN trong đoàn viên thanh niên cũng như hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn lực thanh niên.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2006 – 2010, Bộ KH&CN và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đi đến thống nhất chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 – 2015. Theo đó, chương trình phối hợp tập trung vào những nội dung chính như: Tổ chức các hoạt động ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ nhằm đưa nhanh tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất và đời sống; tạo điều kiện để các sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, các sáng chế của thanh niên được ứng dụng và triển khai vào thực tiễn.  Bộ KH&CN sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN trong thanh niên, tập trung tại các huyện nghèo khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, miền tây các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An,…Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN, nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN có hiệu quả của thanh niên.

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN phối hợp với Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình “vườn ươm tài năng trẻ KHCN” nhằm khuyến khích và hỗ trợ các đề tài, giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn, tổ chức các nhiệm vụ KHCN tiền năng dành riêng cho cán bộ khoa học trẻ.

Ngoài ra, chương trình còn phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn chủ động xây dựng các dự án phù hợp như “xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế nông thôn - miền núi giai đoạn 2011 – 2015”; dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ KHCN Việt Nam”…

Xác định mục tiêu đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới; tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bộ KH&CN đã xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong đó có các nội dung: Xây dựng chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là cán bộ trẻ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ. Phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh đủ năng lực giải quyết những nhiệm vụ trọng điểm quốc gia. Khai thác, sử dụng hiệu quả đội ngũ sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, chuyên gia khoa học và công nghệ học tập và làm việc ở nước ngoài. Có chính sách hỗ trợ và cử cán bộ, ê kíp cán bộ khoa học và công nghệ đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ở nước ngoài và tổ chức quốc tế. Thực hiện giao biên chế nghiên cứu chuyên nghiệp cho các trường đại học công nghệ trọng điểm để thu hút cán bộ trẻ vào làm việc, nghiên cứu, sớm hình thành các trường đại học nghiên cứu đồng thời có chính sách trọng dụng đặc biệt đối với cán bộ khoa học và công nghệ đầu ngành, cán bộ khoa học và công nghệ được giao chủ trì nhiệm vụ quốc gia, cán bộ khoa học và công nghệ trẻ tài năng.