Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

16:10 06/05/2013     4822

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN - Nhân dịp đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu trước Đại hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội


Tại Lễ Khai mạc Đại hội, Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư  nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào thanh thiếu niên và hoạt động của các cấp bộ đoàn cả nước trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đó là: Đoàn vẫn chưa tạo được sự phát triển đồng đều ở các cấp, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao; việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả…

Trước thực tại đó, Tổng Bí thư cho biết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển toàn diện thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX trình Đại hội lần này đã quán triệt nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm nêu trong văn kiện Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nội dung, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm.

Thông qua Đại hội, Tổng Bí thư đề nghị Đại biểu tập trung thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề sau: Một là, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới; Hai là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên;Ba là, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; Bốn là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên, sinh viên; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Nhận định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, sau Đại hội này, phong trào thanh niên và Đoàn Thanh niên sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Tổ quốc  giàu mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Đoàn phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sĩ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng”.

Kết thúc phát biểu, Tổng Bí thư chúc Đại hội lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp.

Chúc tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc muôn vàn yêu quý của chúng ta.

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư tải về tại đây