Ra mắt sổ tay công tác quốc tế thanh niên

16:51 08/05/2020     4344

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Trung ương Đoàn xây dựng Sổ tay công tác quốc tế thanh niên với mong muốn trang bị kiến thức cho cán bộ Đoàn các cấp, tăng cường năng lực và bản lĩnh của cán bộ Đoàn trong hội nhập quốc tế.

Bìa sổ tay công tác  quốc tế thanh niên

 

Công tác quốc tế thanh niên là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân và là một trong những mặt công tác quan trọng của Đoàn. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Thời gian qua, công tác quốc tế thanh niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã được triển khai thực hiện theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; mở rộng về địa bàn và đối tác; đổi mới về phương thức; có bước phát triển về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân.

Sổ tay nhằm trang bị những thông tin cơ bản cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp, đoàn viên, thanh niên về công tác quốc tế thanh niên, đối ngoại nhân dân; kinh nghiệm khi tham gia và tổ chức các hoạt động quốc tế thanh niên; Thông tin cơ bản về một số quốc gia trên thế giới và quan hệ với Việt Nam; Kiến thức cơ bản về Lễ tân Ngoại giao, đồng thời, mong muốn trang bị kiến thức cho cán bộ Đoàn các cấp, giúp cán bộ Đoàn các cấp nâng cao nhận thức về công tác quốc tế thanh niên, từ đó tăng cường năng lực và bản lĩnh của cán bộ Đoàn trong hội nhập quốc tế.

Tải sổ tay:https://bit.ly/sotayquoctethanhnien

Hoài Minh