Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 223 -QĐ/TWĐTN-BKT 10/04/2019 Quyết định về việc ban hành Đề án " Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022"
Số: 165 -KH/TWĐTN-BKT 10/04/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019"
Số: 164 -KH/TWĐTN-HVTTNVN 09/04/2019 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn, Hội, Đội, năm 2019
Số: 161 -KH/TWĐTN-KHCN 05/04/2019 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới năm 2019
Số: 146 -BC/TWĐTN-VP 05/04/2019 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I năm 2019; một số nhiệm vụ trong tâm của quý II năm 2019
Số: 393 -KH/TWĐTN-TNNT 04/04/2019 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019
Số: 30 -HD/TWĐTN-TNXP 04/04/2019 Hướng dẫn Tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong
Số: 150 -TB/TWĐTN-TNTH 04/04/2019 Thông báo số 02 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh Sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019
Số: 145 - BC/TWĐTN - ĐKTHTN 04/04/2019 Báo cáo Kết quả về các hoạt động về tham gia giữ gìn trật tự An toàn giao thông Quý I năm 2019
Số: 28 -HD/TWĐTN-BTG 01/04/2019 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2022