Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 2681-CV/TWĐTN-VPUNTN 13/05/2019 Công văn v/v sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
Số: 163-TB/TWĐTN-TNTH 13/05/2019 Thông báo số 08 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019
Số: 187 - KH/TWĐTN-HVTTNVN 13/05/2019 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng đội cấp tỉnh năm 2019
Số: 186 - KH/TWĐTN-HVTTNVN 13/05/2019 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm năm 2019
Số: 183 - KH/TWĐTN-ĐKTHTN 13/05/2019 Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2019
Số: 182 - KH/TWĐTN-CNĐT 09/05/2019 Kế hoạch Tổ chức tuyên dương "Người thợ trẻ gỏi" toàn quốc lần thứ X năm 2019
Số: 162-TB/TWĐTN-TNTH 09/05/2019 Thông báo số 07 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019
Số: 181 -KH/TWĐTN-TNTH 07/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 - 2019)
Số: 179 - KH/TWĐTN-TNNT 06/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Chương trình "Hành trình thứ 2 của lốp xe"
Số: 177-KH/TWĐTN-TNXP 03/05/2019 Kế hoạch Tổ chức các động Kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn (1959-2019)