Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 07 - KL/TWĐTN - BTC 14/02/2019 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022
Số: 141 - KH/TWĐTN - ĐKTHTN 14/02/2019 Kế hoạch thánh Thanh niên năm 2019
Số: 202 - QĐ/TWĐTN-BKT 14/02/2019 Quyết định Về việc ban hành Khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh giai đoạn 2019-2022
Số: 203 - QĐ/TWĐTN - BKT 14/02/2019 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2019.
160/CĐ-TTg 11/02/2019 Công điện Thủ tướng chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Số: 195-QĐ/TWĐTN 28/01/2019 Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 24-HD/TWĐTN-BTC 17/01/2019 Hướng dẫn Tổ chức " Ngày đoàn viên 2019"
Số: 2197 CV/TWĐTN-BTC 17/01/2019 Công văn v/v thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022
Số: 23-HD/TWĐTN-BTG 16/01/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019
Số: 124-TB/TWĐTN-BTC 16/01/2019 Thông báo công tác cán bộ 6 tháng cuối năm 2018