Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 2438 -CV/TWĐTN-BTG 22/03/2019 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
CTGS 21/03/2019 Chương trình giám sát tài năng 2019
Số 148-TB/TWĐTN-TNTH 18/03/2019 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đương" lần thứ III, năm 2019
Số 26-HĐ/TWĐTN-BTC 18/03/2019 Hướng dẫn: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2019
Thể lệ 01 18/03/2019 Thể lệ Cuộc thi ảnh "Thách thức để thay đổi" năm 2019
Số:2395 -CV/TWĐTN-TNNT 15/03/2019 Hướng dẫn triển khai một số nội dung phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2019
Số 01 tài liệu 15/03/2019 Tuyển chuyên gia tư vấn làm việc cho Dự án Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN giai đoạn 2 từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020.
Số: 2346 CV/TWĐTN-TNTH 11/03/2019 Công văn v/v đẩy mạnh triển khai Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam
Số:150-KH/TWĐTN-BTG 08/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Số: 149-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 07/03/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Năm an toàn giao thông - 2019"