Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 162-TB/TWĐTN-TNTH 09/05/2019 Thông báo số 07 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019
Số: 181 -KH/TWĐTN-TNTH 07/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 - 2019)
Số: 179 - KH/TWĐTN-TNNT 06/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Chương trình "Hành trình thứ 2 của lốp xe"
Số: 177-KH/TWĐTN-TNXP 03/05/2019 Kế hoạch Tổ chức các động Kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn (1959-2019)
Số: 72 -KH/HĐĐTW 02/05/2019 Kế hoạch Tổ chức hành trình "Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh"
Số: 174 -KH/TWĐTN-CNĐT 26/04/2019 Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2019
Số: 16 - TTr/TWĐTN-TNTH 25/04/2019 Thông tri triệu tập đội tuyển tham gia vòng thi cụm và khu vực Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê Nin và tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019
Số: 227 -QĐ/TWĐTN-CNĐT 23/04/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc" (sửa đổi, bổ sung)
Đề cương 50 năm 22/04/2019 Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số: 153 -HD/TWĐTN-BKT 10/04/2019 Thông báo số 03 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên " Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019