Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 171-TB/TWĐTN-TNTH 29/05/2019 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi
Số: 198 - KH/TWĐTN-BTC 28/05/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ "500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác" toàn quốc năm 2019
Số: 10 - KH/TWHSV 23/05/2019 Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019
Số: 195 - KH/TWĐTN-TNNT 21/05/2019 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 192 - KH/TWĐTN-CTTN 21/05/2019 Kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông với chủ đề " Hành động vì trẻ em"
Số: 2752 -CV/TWĐTN-CNĐT 21/05/2019 Công văn v/v triệu tập đại biểu tham dự Tuyên dương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ X năm 2019
Số: 170-TB/TWĐTN-TNTH 18/05/2019 Thông báo Giải thưởng dành cho cơ sở Đoàn tham gia Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đường" lần thứ III,năm 2019
Số: 165-TB/TWĐTN-BTK 14/05/2019 Thông báo kiểm tra, giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019
Tài liệu 2018 14/05/2019 Tổng hợp báo cáo đề xuất, khuyến nghị các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018
Số: 188/KH/TWĐTN-TNNT 14/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng "Lương Định Của" năm 2019