Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 1257- CV/TWĐTN-VP 22/08/2018 Công văn v/v chiêu sinh học bổng Chevening của Đại Sứ quán Anh
Số: 1253- CV/TWĐTN-VP 21/08/2018 Công văn V/v Báo cáo số liệu về tình hình tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên
Số: 1249- CV/TWĐTN-VP 21/08/2018 Công văn v/v định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Số: 1246- CV/TWĐTN-VP 21/08/2018 Công văn v/v thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Tài liệu 20/08/2018 Báo cáo Kết quả rà soát kết quả xây dựng Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trên địa bàn đô thị
Số: 67 -BC/TWĐTN-KHCN 17/08/2018 Báo cáo kết quả Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV - 2018
Số: 67 -BC/TWĐTN-ĐKTHTN 17/08/2018 Báo cáo Sơ kết 05 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về " Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
Số: 69 BC-TWĐTN-BTC 17/08/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN- BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn " về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước"
Số: 1228- CV/TWĐTN-BTC 17/08/2018 Công văn v/v Báo cáo và đề xuất chủ trương không sát nhập hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi với các đơn vị có chức năng không tương đồng
Số: 1229- CV/TWĐTN-BTG 17/08/2018 Công văn v/v học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI