Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 1967 -CV/TWĐTN-VP 06/12/2018 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khóa XI
Tài liệu Đại hội SVVN lần thứ X 05/12/2018 Tài liệu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
Số: 112-TB/TWĐTN-VP 30/11/2018 Thông báo ý kiến của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về việc tham mưu các đề xuất, kiến nghị của Công đoàn cơ quan.
Số: 106 BC/TWĐTN-VP 30/11/2018 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 11 năm 2018
Đề cương tuyên truyền ĐH 29/11/2018 Đề cương tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Số: 125 KH/TWĐTN-BTC 28/11/2018 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa XII của Trung ương Đoàn TNCS HCM
Số: 111-TB/TWĐTN-BTC 26/11/2018 Thông báo Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018
Số: 1886-CV/TWĐTN-BTP 22/11/2018 Công văn v/v đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
Số: 1869 -CV/TWĐTN-BTP 22/11/2018 Công văn v/v bình chọn, đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
Số: 141-QĐ/TWĐTN-TNTH 19/11/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế danh hiệu " Học sinh 3 rèn luyện" giai đoạn 2018-2022