Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 170-TB/TWĐTN-TNTH 18/05/2019 Thông báo Giải thưởng dành cho cơ sở Đoàn tham gia Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đường" lần thứ III,năm 2019
Số: 165-TB/TWĐTN-BTK 14/05/2019 Thông báo kiểm tra, giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019
Tài liệu 2018 14/05/2019 Tổng hợp báo cáo đề xuất, khuyến nghị các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018
Số: 188/KH/TWĐTN-TNNT 14/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng "Lương Định Của" năm 2019
Số: 2681-CV/TWĐTN-VPUNTN 13/05/2019 Công văn v/v sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
Số: 163-TB/TWĐTN-TNTH 13/05/2019 Thông báo số 08 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019
Số: 187 - KH/TWĐTN-HVTTNVN 13/05/2019 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng đội cấp tỉnh năm 2019
Số: 186 - KH/TWĐTN-HVTTNVN 13/05/2019 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm năm 2019
Số: 183 - KH/TWĐTN-ĐKTHTN 13/05/2019 Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2019
Số: 182 - KH/TWĐTN-CNĐT 09/05/2019 Kế hoạch Tổ chức tuyên dương "Người thợ trẻ gỏi" toàn quốc lần thứ X năm 2019