Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 338/KH-UBATGTQG 30/07/2019 Kế hoạch: Tổ chức liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019
Số: 182-BC/TWĐTN- KHCN 30/07/2019 Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV- năm 2019
Số: 180-BC/TWĐTN- BKT 29/07/2019 Báo cáo kết quả về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Số:488 -TB/BQT 25/07/2019 Thông báo số 07 về kết quả thi tuần 5 - Vòng 1 cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 179-TB/TWĐTN- TNTH 25/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn về chuẩn bị chương trình Kỷ niện 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019
Số: 178-TB/TWĐTN- VP 25/07/2019 Thông báo Kết luận của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn tại buổi làm việc chuẩn bị tổng kết đợt hoạt động " Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác"
Số: 171-BC/TWĐTN- BTG 18/07/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình Sự nghiệp môi trường năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019
Số: 172-BC/TWĐTN- BTG 18/07/2019 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 100- KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội"
Số: 472-TB/BQT 17/07/2019 Thông báo số 6 về kết quả thi tuần 4 vòng 1 cuộc thi Olympic tiếng anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 454 - TB/BQT 12/07/2019 Thông báo số 05 Về kết quả thi tuần 3 - Vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019