Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 130 KH/TWĐTN-CTTN 27/12/2018 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2018-2022
Số: 118 BC/TWĐTN-VP 27/12/2018 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền phổ biến, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018.
Số: 22 HD/TWĐTN-VP 26/12/2018 Hướng dẫn thực hiện quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022
Tài liệu Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã 25/12/2018 Tài liệu Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã
Số: 2048- CV/TWĐTN-BTG 19/12/2018 V/v triển khai chương trình Xuân biên giới- Tết hải đảo năm 2019
Số: 05 KL/TWĐTN-BTG 15/12/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn Khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên
Số: 2009 CV/TWĐTN-BKT 13/12/2018 V/v góp ý dự thảo Khung Bộ Tiêu chí giai đoạn 2019-2022 và Bộ Tiêu chí năm 2019
LIÊN HOAN TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TOÀN QUỐC NĂM 2018 13/12/2018 THÔNG TIN LIÊN HOAN TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TOÀN QUỐC NĂM 2018
Số: 1971 CV/TWĐTN-CNĐT 07/12/2018 Công văn v/v triệu tập đại biểu Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ V năm 2018
Số: 1968 -CV/TWĐTN-VP 06/12/2018 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XI