Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 118-KH/TWĐTN-BTC 09/11/2018 Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên
Số: 134-QĐ/TWĐTN-BTG 08/11/2018 Quyế định Về việc ban hành Đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022"
Thông báo tuyển Nhân sự Phụ trách kế toán Phòng Công tác Đoàn phía Nam 08/11/2018 Thông báo tuyển Nhân sự Phụ trách kế toán Phòng Công tác Đoàn phía Nam
Số: 1720 CV/TWĐTN-ĐKTHTN 02/11/2018 Công văn về việc giới thiệu cá nhân, tổ chức tham gia giải thưởng tình nguyện năm 2018
112-KH/TWĐTN-TNNT 30/10/2018 Kế hoạch Tổ chức Triễn lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm của các mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên năm 2018.
Số: 113-KH/TWĐTN-TNNT 30/10/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại cho tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2018
Số: 03-KL/TWĐTN-TNNT 30/10/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Khóa XI về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018-2022
Số: 98-TB/TWĐTN-VP 29/10/2018 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tham gia xây dựng đề cương dự án "Chương trình sức khỏe Thanh thiếu niên" giai đoạn 2019 - 2021"
Số: 97-TB/TWĐTN-TNTH 26/10/2018 Thông báo số 03 Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018
Số: 111-KH/TWĐTN-TNNT 25/10/2018 Kế hoạch Hội nghị tập huấn cho đoàn viên, thanh niên các tổ hợp tác, hợp tác xã Thanh niên, các mô hình kinh tế tập thể tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang