Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 171-BC/TWĐTN- BTG 18/07/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình Sự nghiệp môi trường năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019
Số: 172-BC/TWĐTN- BTG 18/07/2019 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 100- KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội"
Số: 472-TB/BQT 17/07/2019 Thông báo số 6 về kết quả thi tuần 4 vòng 1 cuộc thi Olympic tiếng anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 454 - TB/BQT 12/07/2019 Thông báo số 05 Về kết quả thi tuần 3 - Vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 176-TB/TWĐTN- TNTH 11/07/2019 Thông báo số 01 Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019
Số: 215-KH/TWĐTN- TNTH 08/07/2019 Kế hoạch Thăm các đội thanh niên tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019
Số: 13-CT/TWĐTN- VP 07/07/2019 Chương trình công tác Quý III năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Số: 429-TB/BQT 03/07/2019 Thông báo số 4 Về kết quả thi Tuần 2 - Vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 3025 -CV/TWĐTN-BQT 02/07/2019 V/v báo cáo công tác quý II năm 2019 về công tác đối ngoại nhân dân của Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 167-BC/TWĐTN-VP 02/07/2019 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quý II năm 2019; một số trọng tậm công tác quý III năm 2019