Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 165 -KH/TWĐTN-BKT 10/04/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019"
Số: 164 -KH/TWĐTN-HVTTNVN 09/04/2019 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn, Hội, Đội, năm 2019
Số: 161 -KH/TWĐTN-KHCN 05/04/2019 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới năm 2019
Số: 146 -BC/TWĐTN-VP 05/04/2019 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I năm 2019; một số nhiệm vụ trong tâm của quý II năm 2019
Số: 393 -KH/TWĐTN-TNNT 04/04/2019 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019
Số: 30 -HD/TWĐTN-TNXP 04/04/2019 Hướng dẫn Tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong
Số: 150 -TB/TWĐTN-TNTH 04/04/2019 Thông báo số 02 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh Sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019
Số: 145 - BC/TWĐTN - ĐKTHTN 04/04/2019 Báo cáo Kết quả về các hoạt động về tham gia giữ gìn trật tự An toàn giao thông Quý I năm 2019
Số: 28 -HD/TWĐTN-BTG 01/04/2019 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2022
Số: 27 - HD/TWĐTN-BKT 01/04/2019 Hướng dẫn Quy trình đánh giá và phương thức minh chứng kết quả của công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi cấp tỉnh trên công nghệ Chatbot chấm điểm bộ tiêu chí năm 2019