Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 111-TB/TWĐTN-BTC 26/11/2018 Thông báo Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018
Số: 1886-CV/TWĐTN-BTP 22/11/2018 Công văn v/v đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
Số: 1869 -CV/TWĐTN-BTP 22/11/2018 Công văn v/v bình chọn, đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
Số: 141-QĐ/TWĐTN-TNTH 19/11/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế danh hiệu " Học sinh 3 rèn luyện" giai đoạn 2018-2022
Số: 123-KH/TWĐTN-BTC 19/11/2018 Kế hoạch Tổ chức tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019
Số: 19-HD/TWĐTN-TNTH 19/11/2018 Hướng dẫn Triển khai thực hiện phong trào "Học sinh 3 rèn luyện" giai đoạn 2018-2022
Số: 142 -QĐ/TWĐTN-TNTH 19/11/2018 Quyết định Về việc ban hành Quy chế danh hiệu "Học sinh 3 tốt" giai đoạn 2018-2022
Số: 18-HD/TWĐTN-TNTH 19/11/2018 Hướng dẫn Triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022
Số: 121 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN 14/11/2018 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2018 chủ đề " Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam"
Số: 117-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 09/11/2018 Kế hoạch Tổ chức chuỗi hoạt động ngày Quốc tế Người tình nguyện năm 5/12