Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 2009 CV/TWĐTN-BKT 13/12/2018 V/v góp ý dự thảo Khung Bộ Tiêu chí giai đoạn 2019-2022 và Bộ Tiêu chí năm 2019
LIÊN HOAN TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TOÀN QUỐC NĂM 2018 13/12/2018 THÔNG TIN LIÊN HOAN TUỔI TRẺ SÁNG TẠO TOÀN QUỐC NĂM 2018
Số: 1971 CV/TWĐTN-CNĐT 07/12/2018 Công văn v/v triệu tập đại biểu Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ V năm 2018
Số: 1968 -CV/TWĐTN-VP 06/12/2018 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XI
Số: 1967 -CV/TWĐTN-VP 06/12/2018 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khóa XI
Tài liệu Đại hội SVVN lần thứ X 05/12/2018 Tài liệu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
Số: 112-TB/TWĐTN-VP 30/11/2018 Thông báo ý kiến của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về việc tham mưu các đề xuất, kiến nghị của Công đoàn cơ quan.
Số: 106 BC/TWĐTN-VP 30/11/2018 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 11 năm 2018
Đề cương tuyên truyền ĐH 29/11/2018 Đề cương tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Số: 125 KH/TWĐTN-BTC 28/11/2018 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa XII của Trung ương Đoàn TNCS HCM