Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 36-HD/TWĐTN- BTC 05/11/2019 Hướng dẫn Kết nạp Đoàn viên mới " Lớp Đoàn viên 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam"
Số: 241 - KH/TWĐTN-TNNT 29/10/2019 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa”
Số: 212 - TB/TWĐTN-LHBCVTQ 24/10/2019 Thông báo số 2 Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019
Số: 199 -BC/TWĐ-TNTH 22/10/2019 Báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
Số: 3614 -CV/TWĐTN-BKT 22/10/2019 “V/v góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí năm 2020”
Số: 59/TB-HVTTNVN 15/10/2019 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
Số:236-KH/TWĐTN-BTG 15/10/2019 Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Số: 195 -BC/TWĐTN-BTG 14/10/2019 Báo cáo Kết quả đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)
Số: 33-HD/TWĐTN- BTC 07/10/2019 Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022
Số: 234 -KH/TWĐTN-BTG 07/10/2019 Kế hoạchTổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019)