Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 3364 -CV/TWĐTN-VP 26/08/2019 V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ chín, khóa XI
Số: 175-BC/TWĐTN- VP 24/08/2019 Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019
Số: 177-TB/TWĐTN- BTC 23/08/2019 Thông báo công tác cán bộ 6 tháng đầu năm 2019
Số: 174-BC/TWĐTN- BTC 22/08/2019 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
Số: 21 /TB-HTQT 22/08/2019 Thông báo Tuyển sinh đi học thạc sỹ ở Nhật bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2020-2022
Số: 221-KH/TWĐTN-BTG 13/08/2019 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”
3250-CV/TWWDDTN-THTH 08/08/2019 V/v thông báo xét chọn Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm học 2019-2020
Số: 3244 -CV/TWĐTN-BTG 08/08/2019 V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác
3250 -CV/TWĐTN-TNTH 08/08/2019 V/v xét chọn Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm học 2019 - 2020
Số 218-KH/TWĐTN-TNTH 08/08/2019 Kế hoạch: Tổ chức cuộc thi "Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech" năm 2019