Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 2330 -CV/TWĐTN-BTG 05/03/2019 Công văn V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Số: 145-KH/TWĐTN-BKT 04/03/2019 Kế hoạch tổ chức giám sát, phản biện xã hội của Ban bí thư Trung ương Đoàn năm 2019
Số: 135 -BC/TWĐTN-VP 04/03/2019 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02 năm 2019
Số: 18 - HD/TNNT 01/03/2019 Hướng dẫn triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2019
Số: 25 - HD/TWĐTN - BTC 01/03/2019 Hướng dẫn Chế độ đi công tác cơ sở 1+2 của cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh năm 2019
Số: 144 KH/TWĐTN-VP 01/03/2019 Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với Đoàn viên, thanh niên năm 2019
Số: 2304 - CV/TWĐTN - TNNT 01/03/2019 Công văn v/v triển khai phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
Số: 2280 -CV/TWĐTN-BTG 25/02/2019 Công văn v/v tổ chức tự xưng " Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam
Đề cương truyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn 22/02/2019 Đề cương tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019
Số: 2278 -CV/TWĐTN-BKT 22/02/2019 Báo cáo số lượng đoàn viên