Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số:236-KH/TWĐTN-BTG 15/10/2019 Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Số: 195 -BC/TWĐTN-BTG 14/10/2019 Báo cáo Kết quả đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)
Số: 33-HD/TWĐTN- BTC 07/10/2019 Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022
Số: 234 -KH/TWĐTN-BTG 07/10/2019 Kế hoạchTổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019)
Số 3519-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 01/10/2019 Về việc hỗ trợ mời đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II,năm 2019"
Số: 206 TB/TWĐTN-BTG 30/09/2019 Thông báo số 01 Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 (Kèm theo Thể lệ Hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 2, năm 2019)
Số: 205-TB/TWĐTN- BQT 27/09/2019 Thông báo về việc tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 3495- CV/TWĐTN-CNĐT 25/09/2019 Công văn triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần thứ VI năm 2019
Số 226-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 18/09/2019 Kế hoạch: Tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019. Chủ đề:"Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước".
Số: 225-KH/TWĐTN-BTC 17/09/2019 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung