Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 131 KH/TWĐTN-BTG 28/12/2018 Kế hoạch triển khai cuộc vận động " Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", giai đoạn 2018-2022
Số: 115- TB/TWĐTN-VP 28/12/2018 Thông báo kết quả hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, Hội nghị Ban Chấn hành Trung ương Đoàn lần thứ IV, khóa XI
Số: 132 KH/TWĐTN-BTG 28/12/2018 Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, biển, hải đảo", giai đoạn 2018 - 2022"
Số: 176 QĐ/TWĐTN-CNCTN 27/12/2018 Quyết định về việc công nhận sáng kiến của cán bộ các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018
Số: 130 KH/TWĐTN-CTTN 27/12/2018 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2018-202230
Số: 118 BC/TWĐTN-VP 27/12/2018 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền phổ biến, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018.
Số: 22 HD/TWĐTN-VP 26/12/2018 Hướng dẫn thực hiện quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022
Tài liệu Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã 25/12/2018 Tài liệu Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã
Số: 2048- CV/TWĐTN-BTG 19/12/2018 V/v triển khai chương trình Xuân biên giới- Tết hải đảo năm 2019
Số: 05 KL/TWĐTN-BTG 15/12/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn Khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên