Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 3612 -CV/TWĐTN-BTG 21/10/2019 Công văn V/v gửi bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 18/10/2019 Thông báo số 1: Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III
Số: 19-ThTri/TWĐTN 16/10/2019 Thông tri triệu tập cán bộ, thí sinh tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII, năm 2019
Số: 59/TB-HVTTNVN 15/10/2019 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
Số:236-KH/TWĐTN-BTG 15/10/2019 Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Số: 195 -BC/TWĐTN-BTG 14/10/2019 Báo cáo Kết quả đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)
Số: 208 -TB/TWĐTN-VP 09/10/2019 Thông báo:Về việc ban hành kế hoạch cụ thể triển khai một số đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và phân công tổ chức thực hiện đối với các ban, đơn vị TW Đoàn
Số: 33-HD/TWĐTN-BTC 07/10/2019 HƯỚNG DẪN Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022
Số: 33-HD/TWĐTN- BTC 07/10/2019 Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022
Số: 234 -KH/TWĐTN-BTG 07/10/2019 Kế hoạchTổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019)