Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 58 /TWĐTN 19/01/2011 “Về công tác nhân sự tham dự gặp mặt Ủy viên BCH TW Đoàn các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Nghị quyết ĐHĐCSVN 19/01/2011 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng Sản Việt Nam
Số: 50/TWĐTN 17/01/2011 "V/v tổ chức Tết trồng cây năm 2011"
Số: 241 CT/TWĐTN 15/12/2010 Chương trình:Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011
Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-BNV ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 14/10/2010 Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung)Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam
Số: 203 BC/TWĐTN 04/08/2010 Báo cáo: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX trong nửa đầu nhiệm kỳ (2007 - 2010)
Số: 800/QĐ-TTg 04/06/2010 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
Số:491-QĐ/TT 16/04/2009 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Số:50BC/TWĐTN 18/09/2008 Báo cáo tổng kết: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2007 - 2008
Số: 416 /CTr-BGDĐT-TWĐTN 16/09/2008 Chương trình: Phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2008 - 2009