Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 239/TWĐTN 22/04/2011 “V/v đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2011"
Số:1930QĐ/TWĐTN 22/04/2011 Quyết định: Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1930 QĐ/TWĐTN ngày 07/03/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 22/04/2011 Quy định tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2011
Số: 248 KH/TWĐTN 22/04/2011 Kế hoạch:Tổ chức Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ II năm 2011
Số: 50 HD/TWĐTN 22/04/2011 Hướng dẫn: Bình chọn danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ II năm 2011
Số 01 -HD/TG 22/04/2011 Hướng dẫn: Một số hình thức tuyên truyền Năm Thanh niên 2011
Đề cương tuyên truyền 22/04/2011 Đề cương tuyên truyền:80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Năm Thanh niên 2011
Số: 241 CT/TWĐTN 22/04/2011 Chương trình:Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011
Số: 179 -KH/TWĐTN 22/04/2011 Kế hoạch:Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011)
Số: 416 /CTr-BGDĐT-TWĐTN 22/04/2011 Chương trình: Phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2008 - 2009