Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 57 HD/TWĐTN 11/06/2011 Hướng dẫn: Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên
Số: 284 KH/TWĐTN 11/06/2011 Kế hoạch: Tổ chức giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2011 tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam
Số: 59 /CNĐT 11/06/2011 Triển khai kế hoạch tình nguyện hè 2011 trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức, đô thị và hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên
Dự thảo 01/06/2011 Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Số: 52 TT /CNĐT 24/05/2011 Tờ trình: V/v xây dựng hướng dẫn triển khai các hoạt động tình nguyện trong thanh niên công nhân, viên chức và đô thị, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên
Số: 239/TWĐTN 22/04/2011 “V/v đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2011"
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1930 QĐ/TWĐTN ngày 07/03/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 22/04/2011 Quy định tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2011
Số: 248 KH/TWĐTN 22/04/2011 Kế hoạch:Tổ chức Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ II năm 2011
Số: 50 HD/TWĐTN 22/04/2011 Hướng dẫn: Bình chọn danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ II năm 2011
Số 01 -HD/TG 22/04/2011 Hướng dẫn: Một số hình thức tuyên truyền Năm Thanh niên 2011