Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 38 -HD/TWĐTN-BTG 12/11/2019 Hướng dẫn tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp Cụm
Số: 20-ThTri/TWĐTN-BTG 12/11/2019 Thông tri triệu tập đại biểu tham gia liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019
Số: 3680 -CV/TWĐTN-VP 11/11/2019 “V/v tổng kết công tác đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2019”
Số: 245 -KH/TWĐTN-BTG 08/11/2019 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Số: 218 - TB/TWĐTN-LHBCVTQ 08/11/2019 Thông báo số 3: Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019
Dự thảo lần thứ 10 07/11/2019 Dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số: 217 -TB/TWĐTN-TNTH 07/11/2019 Thông báo số 2: Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốclần thứ III
Hướng dẫn Quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Banh Chấp hành Đoàn thanh niên cấp tỉnh 06/11/2019 Số: 37-HD/TWĐTN-BTC
Số: 216 -TB/TWĐTN-TNTH 06/11/2019 Thông báo số 1: Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”lần thứ III, năm 2019
Số: 36-HD/TWĐTN- BTC 05/11/2019 Hướng dẫn Kết nạp Đoàn viên mới " Lớp Đoàn viên 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam"