Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 145-KH/TWĐTN-BKT 04/03/2019 Kế hoạch tổ chức giám sát, phản biện xã hội của Ban bí thư Trung ương Đoàn năm 2019
Số: 135 -BC/TWĐTN-VP 04/03/2019 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02 năm 2019
Số: 18 - HD/TNNT 01/03/2019 Hướng dẫn triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2019
Số: 25 - HD/TWĐTN - BTC 01/03/2019 Hướng dẫn Chế độ đi công tác cơ sở 1+2 của cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh năm 2019
Số: 144 KH/TWĐTN-VP 01/03/2019 Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với Đoàn viên, thanh niên năm 2019
Số: 2304 - CV/TWĐTN - TNNT 01/03/2019 Công văn v/v triển khai phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
Số: 2280 -CV/TWĐTN-BTG 25/02/2019 Công văn v/v tổ chức tự xưng " Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam
Đề cương truyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn 22/02/2019 Đề cương tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019
Số: 2278 -CV/TWĐTN-BKT 22/02/2019 Báo cáo số lượng đoàn viên
Số: 130-TB/TWĐTN-VP 20/02/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tại, Thủ trưởng cơ quan tại Hội nghị giao ban lãnh đạo các ban, đơn vị khối phong trào tháng 02/2019