Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 01 tài liệu 15/03/2019 Tuyển chuyên gia tư vấn làm việc cho Dự án Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN giai đoạn 2 từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020.
Số: 2346 CV/TWĐTN-TNTH 11/03/2019 Công văn v/v đẩy mạnh triển khai Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam
Số:150-KH/TWĐTN-BTG 08/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Số: 149-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 07/03/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Năm an toàn giao thông - 2019"
Số: 2342 -CV/TWĐTN-BTG 07/03/2019 Công văn v/v hướng dẫn triển khai thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác
Tài liệu TTN 07/03/2019 Bộ công cụ tuyên truyền Tháng Thanh niên
Số: 136 -BC/TWĐTN-ĐKTHTN 06/03/2019 Báo cáo kết quả tuần 01 tháng Thanh niên năm 2019
Số: 147-KH/TWĐTN-TNTH 06/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019
Số: 08-KL/TWĐTN-BTC 05/03/2019 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022
Số: 2330 -CV/TWĐTN-BTG 05/03/2019 Công văn V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019