Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 2459 - CV/TWĐTN-TNNT 27/03/2019 V/v giới thiệu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019
Số: 2453 - CV/TWĐTN-TNNT 26/03/2019 V/v thực hiện Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2019 - 2020
Số: 156 -KH/TWĐTN-BTG 26/03/2019 Kế hoạch Hội thảo khoa học "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"
Số 2437a-CV/TWĐTN-CTTN 22/03/2019 Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
Số: 2438 -CV/TWĐTN-BTG 22/03/2019 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
CTGS 21/03/2019 Chương trình giám sát tài năng 2019
Số 148-TB/TWĐTN-TNTH 18/03/2019 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đương" lần thứ III, năm 2019
Số 26-HĐ/TWĐTN-BTC 18/03/2019 Hướng dẫn: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2019
Thể lệ 01 18/03/2019 Thể lệ Cuộc thi ảnh "Thách thức để thay đổi" năm 2019
Số:2395 -CV/TWĐTN-TNNT 15/03/2019 Hướng dẫn triển khai một số nội dung phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2019