Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 2342 -CV/TWĐTN-BTG 07/03/2019 Công văn v/v hướng dẫn triển khai thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác
Tài liệu TTN 07/03/2019 Bộ công cụ tuyên truyền Tháng Thanh niên
Số: 136 -BC/TWĐTN-ĐKTHTN 06/03/2019 Báo cáo kết quả tuần 01 tháng Thanh niên năm 2019
Số: 147-KH/TWĐTN-TNTH 06/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019
Số: 08-KL/TWĐTN-BTC 05/03/2019 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022
Số: 2330 -CV/TWĐTN-BTG 05/03/2019 Công văn V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Số: 145-KH/TWĐTN-BKT 04/03/2019 Kế hoạch tổ chức giám sát, phản biện xã hội của Ban bí thư Trung ương Đoàn năm 2019
Số: 135 -BC/TWĐTN-VP 04/03/2019 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02 năm 2019
Số: 18 - HD/TNNT 01/03/2019 Hướng dẫn triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2019
Số: 25 - HD/TWĐTN - BTC 01/03/2019 Hướng dẫn Chế độ đi công tác cơ sở 1+2 của cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh năm 2019