Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 27 - HD/TWĐTN-BKT 01/04/2019 Hướng dẫn Quy trình đánh giá và phương thức minh chứng kết quả của công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi cấp tỉnh trên công nghệ Chatbot chấm điểm bộ tiêu chí năm 2019
Số: 12 -CT/TWĐTN-VP 01/04/2019 Chương trình Công tác quý II năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Số: 27 -HD/TWĐTN-BKT 01/04/2019 Hướng dẫn Quy trình đánh giá và phương thức minh chứng kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh trên ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2019
Số: 29 -HD/TWĐTN-BTG 01/04/2019 Hướng dẫn Thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ giai đoạn 2019 - 2022
Số: 158 -KH/TWĐTN-BTG 28/03/2019 Kế hoạch tổ chức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về Biển Đảo Việt Nam " BIỂN ĐẢO VIỆT NAM"
Số: 157 -KH/TWĐTN-CNĐT 28/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên toàn quốc 2019
Số: 2459 - CV/TWĐTN-TNNT 27/03/2019 V/v giới thiệu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019
Số: 2453 - CV/TWĐTN-TNNT 26/03/2019 V/v thực hiện Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2019 - 2020
Số: 156 -KH/TWĐTN-BTG 26/03/2019 Kế hoạch Hội thảo khoa học "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"
Số 2437a-CV/TWĐTN-CTTN 22/03/2019 Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em