Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 23 - CV/QHTSV 29/08/2018 Công văn v/v xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018-2019
Số: 88 KH-TWĐTN-CTTN 28/08/2018 Kế hoạch Tổ chức Trại sáng tác thơ và trao giải thưởng "Cây bút tuổi hồng" lần thứ VIII năm 2018
Số: 89 KH-TWĐTN-ĐKTHTN 28/08/2018 Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2018
Số: 917 - CV/TWĐTN-CNĐT 27/08/2018 Công văn v/v Triển khai cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam và Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính
Số: 1319 - CV/TWĐTN-CNĐT 27/08/2018 Công văn v/v rà soát, hoàn thành chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến năm 2018"
Số:02 -KL/TWĐTN-CNĐT 23/08/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi
Số: 87 -KH/TWĐTN-CTTN 23/08/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2018
Số: 85 KH-TWĐTN-TNTH 23/08/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" Lần thứ II, năm 2018
Số:86 KH/TWĐTN-BTG 23/08/2018 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới”
Số: 109-QĐ/TWĐTN-VP 23/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022