Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy giá trị văn hóa đạo đức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

14:45 - 31/01/2022      1776
Giá trị văn hóa đạo đức là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc; đã soi sáng con đường giải phóng và phát triển đất nước, là một trong những nền tảng vững chắc để Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra đường lối và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở từng thời kỳ cách mạng.

Mới nhất

Chiêu trò xuyên tạc về kỳ họp bất thường của Quốc hội

Sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XV đã thành công và bế mạc vào tuần qua.

Quân đội nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đó là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu.

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch để luôn vững tin vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Kiên trì lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Đó là những chia sẻ của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức, ngày 5/1.

Chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19...