Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 210-KH/TWĐTN-TNTH 12/04/2024 Kế hoạch: Tổ chức toạ đàm “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”
Số: 3231-CV/TWĐTN-BTG 11/04/2024 Công văn: “V/v tuyên truyền kỷ niệm100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng"
Số: 3234-CV/TWĐTN-VYSC 11/04/2024 Công văn: “V/v tổng kết thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Số: 3224 - CV/TWĐTN-BTC 11/04/2024 Công văn:“V/v báo cáo tình hình tổ chức và cán bộ tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Số: 206-KH/TWĐTN-BTG 05/04/2024 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)
Số: 205-KH/TWĐTN-BTC 03/04/2024 Kế hoạch: Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2024
Số: 3172 - CV/TWĐTN-BTG 02/04/2024 Công văn:“V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)”
Số: 3174-CV/TWĐTN-BTG 02/04/2024 Công văn: “V/v tổ chức các hoạt động giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”
Số: 3170 - CV/TWĐTN-BTG 02/04/2024 Công văn: “V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam(06/01/1946 - 06/01/2026)”
Số:204-KH/TWĐTN-CTTN 29/03/2024 Kế hoạch: Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em”năm 2024