Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số:3849-CV/TWĐTN-BTG 06/07/2024 Công văn: “V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”
Số: 287-BC/ BCĐCD-TNNT 05/07/2024 Báo cáo: Kết quả triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 Đợt 01 (Từ ngày 26/5/2024 - 30/6/2024
Số: 3848 - CV/TWĐTN-BTG 05/07/2024 Công văn: “V/v hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu truyền thống QĐND Việt Nam, TCCT QĐND Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
Số: 255- KH/TWĐTN-BQT 05/07/2024 Kế hoạch: Tổ chức Hội trại “Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập” năm 2024
Số:254-KH/TWĐTN-BQT 05/07/2024 Kế hoạch: Tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2024”
Ban hành kèm theo Quyết định số: 584-QĐ/TWĐTN-VP 26/06/2024 Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2027 sửa đổi, bổ sung
Số:249-KH/TWĐTN-TNTH 20/06/2024 Kế hoạch:Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn năm 2014 là “Năm Thanh niên tình nguyện” và kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (2000-2024)
Số: 3678-CV/TWĐTN-BQT 17/06/2024 Công văn: V/v tổ chức Chương trình “Mang tiếng Anh đến cho em” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024
Số: 3649- CV/TWĐTN-BTG 12/06/2024 Công văn: “V/v tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”
Số: 3642-CV/TWĐTN-KHCN 11/06/2024 Công văn: “V/v triển khai đội tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng”, “Mùa hè số” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024”