Công khai ngân sách

Mới nhất

T.Ư Đoàn công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2023

ĐTN: Ngày 11/01/2023, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Quyết định số 47- QĐ/TWĐTN-VP về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

T.Ư Đoàn công bố công khai quyết toán ngân sách 2019 và dự toán ngân sách năm 2021

ĐTN: Ngày 06/01/2021, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ký Quyết định số 838a-QĐ/TWĐTN về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Web.ĐTN: Quyết định Số: 195-QĐ/TWĐTN ngày 28/1/2019 về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh