Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

15:02 30/07/2022     5017

Công khai ngân sách   Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

 

 

BA