Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

15:14 18/02/2019     11884

Công khai ngân sách   Web.ĐTN: Quyết định Số: 195-QĐ/TWĐTN ngày 28/1/2019 về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Ban biên tập