Infographic: Các kỳ Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam

15:03 08/12/2023     1842

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Cùng nhìn lại các kỳ Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam để hiểu thêm về lịch sử vẻ vang và vị trí, vai trò của học sinh, sinh viên, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đối với sinh viên Việt Nam trong lịch sử và trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

 

 

BA