Đoàn công tác của T.Ư Đoàn tham quan Nhà xuất bản Tháng Tư và báo Thanh niên quật khởi tại Trụ sở Nhà xuất bản Tháng Tư.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn làm việc với lãnh đạo Nhà xuất bản Tháng Tư và báo Thanh niên quật khởi tại Trụ sở Nhà xuất bản Tháng Tư.

Đại diện Viện Nghiên cứu Finlay, Trung tâm Nghiên cứu sinh học và dược phẩm Cuba CIGB giới thiệu với Đoàn công tác của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mô hình hoạt động và những thành tựu của trung tâm.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn làm việc với lãnh đạo Nhà xuất bản Tháng Tư và báo Thanh niên quật khởi tại Trụ sở Nhà xuất bản Tháng Tư.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn trao đổi và làm việc với lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu thanh niên.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn thăm cộng đồng Fraga thuộc Khu đô thị La Lisa, La Habana.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu thanh niên.