Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10 với khẩu hiệu hành động: Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, diễn ra từ ngày 9 - 11.12 tại Hà Nội.

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh

Ảnh Bảo Anh