Chương trình được chia thành 03 phần dựa theo khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

BẢN LĨNH - Tự hào và nối tiếp những giá trị truyền thống và hi sinh của thế hệ sinh viên đi trước;

BẢN LĨNH - Tự hào và nối tiếp những giá trị truyền thống và hi sinh của thế hệ sinh viên đi trước;

HỌC TẬP - Nối tiếp truyền thống hiếu học của tri thức Việt Nam;

HỌC TẬP - Nối tiếp truyền thống hiếu học của tri thức Việt Nam;

SÁNG TẠO - Những phong trào tiêu biểu của sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc;

TÌNH NGUYỆN - Hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam tiên phong trong những phong trào vì cộng đồng;

HỘI NHẬP - Sinh viên Việt Nam trong thời đại mới, thời đại của công nghệ 4.0;

PHÁT TRIỂN - Hình ảnh sinh viên 5 tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.