T.Ư Đoàn thông báo kết quả xét giao, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2024

17:16 04/07/2023     4193

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Cơ quan Trung ương Đoàn thông báo Kết quả xét giao, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2024.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn; Kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp bộ năm 2024 được thành lập theo Quyết định số 147 QĐ/TWĐTN-VNCTN và 148 QĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 31/05/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Viện Nghiên cứu Thanh niên - Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan Trung ương Đoàn thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao hồ sơ đăng ký các nhiệm vụ năm 2024 như sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế tuần hoàn.

Tổ chức được tuyển chọn: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Ngọc Lương và PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 85,0 điểm

2. Tên đề tài: Giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tổ chức được tuyển chọn: Viện Nghiên cứu Thanh niên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thái An

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 89,2 điểm

3. Tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố tác động và giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" giai đoạn 2024-2029.

Tổ chức được tuyển chọn: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Kim Quy

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 85,2 điểm

4. Tên đề tài: Tiềm năng và cơ hội tham gia, phát triển kinh tế số của thanh niên hiện nay.

Tổ chức được tuyển chọn: Viện Nghiên cứu Thanh niên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 79,2 điểm

5. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng khung năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên.

Tổ chức được tuyển chọn: Viện Nghiên cứu Thanh niên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Diễm Hường

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 79,2 điểm

6. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Tổ chức được tuyển chọn: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Ngọc Linh

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 83,4 điểm

7. Tên đề tài: Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc phát huy thanh niên tham gia bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tổ chức được tuyển chọn: Viện Nghiên cứu Thanh niên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 79,1 điểm

8. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn các cấp.

Tổ chức được tuyển chọn: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 78,4 điểm

9. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phòng chống bạo lực học đường trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tổ chức được tuyển chọn: Viện Nghiên cứu Thanh niên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Phương Thanh

Kết quả điểm hồ sơ: Đạt 85,4 điểm

Trên cơ sở các hồ sơ đạt yêu cầu theo đánh giá ban đầu, các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ, thuyết mình nhiệm vụ theo kết luận hội đồng và yêu cầu của cơ quan quản lý khoa học Trung ương Đoàn.

Hồ sơ gửi về Viện Nghiên cứu Thanh niên – Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan trước ngày 31/08/2023 để báo cáo Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn.

Liên hệ: Bùi Phương Thanh, phòng Quản lý khoa học và Hành chính, Viện Nghiên cứu Thanh niên, ĐT: 0986.469.359.

Chi tiết công văn tại đây

 

TN