Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

15:55 07/02/2023     3397

Nhân sự mới   ĐTN: Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

Căn cứ Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; công văn số 150-CV/TWĐTN-BTC ngày 13/01/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Thông báo ý kiến của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về công tác cán bộ của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Đáp ứng yêu cầu của Luật viên chức;

- Có một quốc tịch là Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức, thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối cùa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác được giao; trưởng thành từ phong trào đoàn, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.

- Có sức khỏa tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: Theo phụ lục kèm theo.

3. Số lượng, vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng 05 viên chức theo các vị trí việc làm:

- Vị trí việc làm Chuyên viên nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội: 02 người (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng Công tác Đội và Trẻ em).

- Vị trí việc làm Chuyên viên nghiệp vụ giáo dục năng khiếu thiếu nhi: 01 người (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng Huấn luyện kỹ năng).

- Vị trí việc làm Chuyên viên tổ chức giao lưu quốc tế thiếu nhi: 01 người (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng Huấn luyện kỹ năng).

- Vị trí việc làm Chuyên viên Hành chính - Quản trị: 01 người (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Văn phòng).

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Hình thức, nôi dung tuyển dụng

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng:

4.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển tương ứng với vị trí cần tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định của pháp luật.

4.2. Vòng 2

a) Thi phỏng vấn kiến thức, kỹ năng (hoặc thực hành) liên quan đến từng vị trí việc làm để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, người dự tuyển có tối đa 15 phút để chuẩn bị); thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

5. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

6. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng  tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

7. Thời gian xét tuyển: Tháng 3/2023 tại trụ sở Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương; địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương kê khai vào Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu gửi kèm). Thông tin kê khai đảm bảo chính xác, trung thực với các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị  trí việc làm cần tuyển dụng. Người đăng ký tuyển dụng chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hoặc theo đường bưu chính đến địa điểm sau:

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Văn phòng Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương (Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Trong giờ hành chính, từ ngày 05/02/2023 đến ngày 05/3/2023.

- Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương có quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật./.

Chi tiết xem tại đây.

TN