Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam thông báo kéo dài thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

20:30 06/01/2024     8152

Nhân sự mới   ĐTN: Căn cứ Kế hoạch số 148-KH/VYSC ngày 22/9/2023 của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam về tuyển dụng viên chức và công văn số 2035 CV/TWĐTN-BTC ngày 4/10/2023 “Thông báo ý kiến của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về công tác cán bộ”, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam thông báo kéo dài thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023.

1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tiếp tục được kéo dài đến hết ngày 19/01/2024.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển và các quy định cụ thể khác thực hiện theo Thông báo số 278-TB/VYSC ngày 5/12/2023 của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam về việc tuyển dụng viên chức năm 2023, được niêm yết tại Văn phòng Trung tâm và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tại địa chỉ: https://vietnamysc.com.

> Phiếu đăng ký tuyển dụng tải tại đây

Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chí Lương Bích Hạnh, số điện thoại: 024.3822.9318, (DĐ: 0987.433.533).

 

BA