Phú Thọ sơ kết 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

14:39 22/03/2013     3629

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 21/3/2013, Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03/2010 (NQLT 03) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện NQLT 03, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2013 – 2015.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: đồng chí Phạm Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ; Đại tá Hà Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo NQLT 03 tỉnh Phú Thọ. 
Toàn cảnh Hội ngh
Toàn cảnh Hội nghị

Qua hai năm triển khai thực hiện NQLT 03/2010 hai ngành Công an và Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp hành động thực hiện nội dung Nghị quyết, nhiều đơn vị, cơ sở đã triển khai nghiêm túc có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn cặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, tích cực tuyên truyền, vận động, cảm hóa giúp đỡ các đối tượng thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương và thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình, hoạt động có hiệu quả đã được phối hợp triển khai thực hiện như: tổ chức các lớp tập huấn phòng chống ma túy và TNXH; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải và tuyên truyền thông tin về ma túy, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến giáo dục nhân các ngày, tháng cao điểm trong năm; hướng dẫn xây dựng các mô hình: Đội Thanh niên tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, Đội thanh niên xung kích an ninh, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” ... toàn tỉnh đã cảm hóa, giúp đỡ được 335 đối tượng thanh niên mắc tệ nạn ma túy cai nghiện tại cộng đồng và bắt buộc tại các trung tâm tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn nhiều tồn tại, hạn chế: công tác kiện toàn Ban chỉ đạo NQLT 03 các cấp chưa kịp thời; công tác thông tin báo cáo chửa đảm bảo để phục vụ công theo dõi, chỉ đạo; chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên còn hạn chế, hoạt động của các mô hình chưa thực sự hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả NQLT 03, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2013 – 2015 được xác định là: Pháy huy vai trò trách nhiệm của hai ngành trong phối hợp thực hiện phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên ở địa phương, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 21- CT/TW củ Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cương lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; thực hiện tốt cuộc vận động “3 không với ma túy”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, đối tượng tập trung vào các địa bàn trọng điểm và nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là thanh niên tại các trường học và khu công nghiệp; thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo NQLT 03 các cấp; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện NQLT 03 ở cơ sở; phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn cơ sở trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên sau cai nghiện để tái hòa nhập cộng đồng.