Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

09:57 - 24/07/2022      4178
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"1, để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"2.

Mới nhất

Bài 4: Sứ mệnh tiên phong của những tài năng lớn (tiếp theo và hết)

Nói đến người nổi tiếng (NNT) là nói đến tài năng. Những tài năng lớn của thời đại đồng thời là những nhân cách lớn. Để xây dựng đất nước hùng cường, không thể thiếu vai trò của nhân tài.

Kinh nghiệm công tác tư tưởng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân ta đã diễn ra như một huyền thoại về ý chí quật cường, gan góc của “Bộ đội Cụ Hồ” và của cả dân tộc Việt Nam.

Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam là “nội chiến”

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ và tay sai có phải là cuộc “nội chiến” giữa hai miền Nam - Bắc do xung đột về ý thức hệ như những luận điệu xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị?