Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giữ vững quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

09:08 - 18/05/2023      4849
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã tung ra nhiều luận điệu nhằm phủ nhận giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ đoạn nguy hiểm này cần được nhận diện và đấu tranh kịp thời.

Mới nhất

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, với quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Bài 5: Kết tinh đổi mới, cống hiến, hành động và kiến tạo (tiếp theo và hết)

Sau 4 kỳ họp Quốc hội bất thường, một số kẻ đóng vai “khóc mướn” cho nhân dân, cử tri Việt Nam, lu loa rằng: “Quốc hội khóa XV sẽ khép lại với dấu ấn của 4 lần “bất thường” gây hoang mang, bức xúc trong dư luận”.

Tọa đàm "Tư tưởng, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và những giá trị với quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương”

ĐTN: Sáng 5/5, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đoàn Thanh niên KTNN đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Tọa đàm “Tư tưởng, phong cách lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và những giá trị với quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương”.

Có thực "bất thường" ở những kỳ họp Quốc hội bất thường - Bài 1: Họp bất thường là việc bình thường

Từ sau những kỳ họp bất thường chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Quốc hội nước ta, cho đến nay, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị không ngừng bịa đặt hàng loạt thông tin nhằm bôi nhọ, phủ nhận vai trò của Quốc hội.

Thực tiễn và thành quả sự nghiệp đổi mới phủ nhận luận điệu xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, đã có không ít quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, xuyên tạc, phủ nhận con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn trong hơn 90 năm qua.