Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

11:11 20/11/2022     297

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Thời gian qua, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Thành uỷ Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều giải pháp quan trọng để chất lượng công tác này ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực.
 
 

Ban Chỉ đạo 35 các cấp tại Đà Nẵng thường xuyên có nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

 

Nhiều cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo

Chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng nhận định: Đây là một trong những mặt công tác rất quan trọng, tác động trực tiếp đến thành quả xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ của đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

“Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP Đà Nẵng luôn được Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều giải pháp quan trọng để chất lượng công tác này ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trên cơ sở tiếp thu Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Thành uỷ Đà Nẵng đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp, cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo. Trong đó, ngoài việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành uỷ còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để công tác này đi vào thực tiễn, sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn TP. Cụ thể như, thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP (Ban Chỉ đạo 35 Thành phố); ban hành Chương trình trọng tâm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ TP; xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên có liên quan…” - đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng thông tin.

Từ những giải pháp, cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo, đến nay, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 35 Thành phố luôn được củng cố, kiện toàn với số thành viên 20 người; nhóm chuyên gia tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch TP có 11 người; tổ thư ký, giúp việc có 09 người; đội ngũ cộng tác trong công tác này có 30 người; ở cấp quận, huyện và tương đương có 284 thành viên của Ban Chỉ đạo, 107 thành viên tổ thư ký giúp việc và 797 cộng tác viên…

“Với các giải pháp đặt ra cũng như trên sơ sở lực lượng như trên đã góp phần tạo sức lan toả mạnh mẽ trong tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP hiện nay” - đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh chia sẻ thêm.

 

Nhiều hoạt động thiết thực được Ban Chỉ đạo 35 các cấp tại Đà Nẵng phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian qua.  

 

Mỗi cán bộ, đảng viên ý thức rõ trách nhiệm của mình

Theo Ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng, thời gian qua, công tác tuyên truyền, lan toả những thông tin tích cực luôn được các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Đà Nẵng triển khai rất tích cực, nhất là công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong điều kiện đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cũng đã chỉ đạo và duy trì hoạt động các trang, nhóm trên Internet, mạng xã hội và tổ chức đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin; các bài viết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt - việc tốt… trên các trang thông tin điện tử, các fanpage, nhóm fakebook, zalo... của các cơ quan, địa phương, đơn vị, vừa lan toả sâu rộng, vừa thông tin, cập nhật kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân.

Đánh giá những kết quả quan trọng này, theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, biện pháp đặt ra trong thời gian qua, Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 trên địa bàn. Kết quả này không những góp phần ổn định tình hình, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp mà qua đó còn cho thấy công tác tuyên truyền luôn là vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đang kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất niềm tin của Nhân dân với Đảng.

“Vì vậy, để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn TP Đà Nẵng, chúng ta phải phát huy thật tốt các kết quả, kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận hoạt động tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn TP hiện vẫn còn một số mặt hạn chế; các hoạt động tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị chưa thực sự đồng đều, nội dung tuyên truyền chủ yếu mang tính thông tin, chưa đi vào chiều sâu, sắc sảo; công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đôi lúc thiếu chủ động nên hoạt động định hướng, tuyên truyền còn chưa kịp thời; công tác tuyên truyền trên không gian mạng chưa đáp ứng được yêu cầu...” - đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng nhận định.

 

Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại Đà Nẵng được Ban Chỉ đạo 35 cấp Thành phố triển khai thường xuyên, hiệu quả.  

 

Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý, hiện nay tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp; dịch bệnh, thiên tai diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến đời sống người dân…; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn lợi dụng những sự kiện chính trị, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm để tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc, chống phá, toan tính tạo ra những “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống xã hội, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong người dân, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của thông tin và mạng xã hội như hiện nay.

Do đó, theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn TP, các cấp, các ngành phải nắm vững tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó cần khẳng định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Trên cơ sở đó để mỗi cơ quan, đơn vị xác định cụ thể những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đối với công tác tuyên truyền, giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 35 nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương, TP đến cơ sở, tránh trùng lắp với những nhiệm vụ chính trị khác.

“Hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có khoảng 8.000 trang thông tin điện tử, khoảng 2,4 triệu tài khoản mạng xã hội. Vì vậy, chúng ta cần có các giải pháp thích ứng với những thay đổi, phát sinh trên môi trường này nhằm một mặt phải khai thác và dựa vào mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; một mặt phải quản lý được hoạt động trên mạng xã hội, nhất là trong bối cảnh thành phố đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng phát sinh những hạn chế cần giải quyết. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vì danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết./.

 

Theo ĐCS