Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với những luận điệu sai trái

07:57 03/06/2022     808

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Ðảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, kết quả thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới mang lại kết quả tích cực...

PGS.TS. Vũ Văn Phúc cho biết: Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, làm kim chỉ nam cho hành động cách mạng của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ nền tảng tư tưởng đó của Đảng.

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với những luận điệu sai trái ảnh 1

Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý

 

Để thực hiện tốt Nghị quyết 35, điều đầu tiên theo tôi là phải nghiên cứu làm rõ nội dung cơ bản, giá trị mang tính cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc thứ hai là tuyên truyền giáo dục phổ biến Chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải tổ chức học tập, phổ biến rộng rãi những nội dung này, làm sao Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải là tư tưởng chủ đạo trong đời sống xã hội.

Nhiều thủ đoạn nham hiểm, tinh vi

Thưa ông, những khó khăn, thách thức đặt ra trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là gì?

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta nhằm làm cho sụp đổ, làm cho suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng. Mục tiêu của chúng là làm cho đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu sai về nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Tức là làm cho gốc rễ về tư tưởng của Đảng bị lung lay. Một trong các phương thức chúng dùng hiện nay là âm mưu diễn biến hòa bình với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi và xảo quyệt.

Tôi lấy ví dụ: Trong thông tin, các thế lực thù địch khi nói về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, đã lồng vào đó những quan điểm, luận điệu riêng. Theo tôi, giá trị lớn nhất của Chủ nghĩa Mác - Lê nin đó là mang lại thế giới quan khoa học, phương pháp luận, cách thức nhận thức về thế giới và phương thức cải tạo thế giới khách quan. Học Chủ nghĩa Mác - Lê nin không phải là học thuộc từng câu từng chữ mà quan trọng nhất là nắm cho được phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với những luận điệu sai trái ảnh 2

PGS.TS. Vũ Văn Phúc

Chúng ta phải nắm thế giới quan khoa học. Tức là nhận thức về thế giới xung quanh phải trên cơ sở khoa học, không phải dựa vào ý chí chủ quan của con người. Nắm vững nguyên lý, quy luật của triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học trong Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam qua từng thời kỳ cách mạng.

Bên cạnh đó, chúng ta phải phản bác quan điểm sai trái thù địch đang tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta về triết học, về chủ nghĩa xã hội khoa học, về kinh tế chính trị học; xuyên tạc khái niệm, phạm trù. Mức độ tấn công hiện nay rất nham hiểm, tinh vi và về mặt hình thức có vẻ họ cũng nói về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng đã lồng vào đó những ý, những từ, những câu mà nếu cán bộ, đảng viên không có nhận thức đầy đủ, tỉnh táo dễ bị lung lay, sẽ bị mắc mưu các thế lực này, làm cho quần chúng nhân dân hiểu sai lệch về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ví dụ: Có ý kiến cho rằng Chủ nghĩa Mác - Lê nin chỉ phù hợp với phương Tây mà chưa phù hợp với Việt Nam, chỉ phù hợp với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở trình độ phát triển cao chứ không phù hợp với một nước chưa qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa như Việt Nam; Có ý kiến cho rằng chúng ta vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam từ một nước thuộc địa...

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc làm chính đáng của Ðảng ta để Ðảng ta, chế độ ta vững mạnh hơn. Ðây là công việc trên lĩnh vực tư tưởng chính trị của Ðảng. Như trong mỗi gia đình, chúng ta cũng phải bảo vệ truyền thống, nền nếp, cốt cách và những giá trị tốt đẹp. Mục đích lớn nhất là làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu đúng về nền tảng tư tưởng của Ðảng ta...”.

PGS.TS. Vũ Văn Phúc

Các thế lực thù địch cũng cho rằng theo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, muốn xây dựng đảng mác xít chân chính thì phải dựa trên tư tưởng, lập trường của giai cấp công nhân. Nhưng Đảng ta lại kết hợp giữa tư tưởng, lập trường của giai cấp công nhân với tinh thần yêu nước và với phong trào cách mạng Việt Nam. Với lập luận của chúng như vậy, nếu chúng ta nghe một cách hời hợt, thiếu suy nghĩ chín chắn thì thực sự quá nguy hiểm. Nhiều thế lực thù địch đã ngụy biện rất khéo léo nên người nghe, người đọc mà không hiểu cơ bản, bản chất Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì rất dễ mắc mưu.

Hiểu đúng để hành động đúng

Ông vừa phân tích về những yếu tố bên ngoài, vậy những vấn đề bên trong nội bộ của Đảng ta đang đặt ra ở mức độ nào?

Tác động từ nội bộ trong Đảng cần phải thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện Nghị quyết này. Đó là có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bản thân họ suy thoái vì không nắm chắc, không học tập, không hiểu đúng về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng lại cứ tưởng là mình rất thông hiểu dẫn đến suy thoái. Những người này không kiên định lập trường, đường lối đổi mới của Đảng ta dẫn đến dao động, chuyển trạng thái từ cực này sang cực kia.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta cũng có lúc mắc sai lầm, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý. Đảng cũng như cơ thể sống. Nhận thức là một quá trình, có những lúc chúng ta còn nóng vội, chủ quan như muốn thiết lập ngay quan hệ sản xuất XHCN dưới hai hình thức quốc doanh và tập thể, và lúc đó chúng ta tư duy rằng cứ thiết lập quan hệ sản xuất XHCN thì sẽ mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Khi đã nhận thức đúng đắn, chúng ta đã kịp thời đổi mới đất nước, đổi mới tư duy kinh tế, chuyển từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại cho rằng khi Việt Nam phát triển kinh tế thị trường thì có nghĩa là quay lại chủ nghĩa tư bản (CNTB). Trong khi đó kinh tế thị trường là loại hình tổ chức sản xuất phổ biến ở nhiều chế độ xã hội khác nhau, là sản phẩm của văn minh nhân loại có trước CNTB, không phải của riêng CNTB. Kinh tế thị trường là con đường, phương thức để chúng ta đi lên CNXH...

Không “ngả nghiêng”, dao động

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư cho rằng, do tác động từ nhiều phía dẫn đến một số cán bộ, đảng viên và nhân dân “ngả nghiêng”, dao động về tư tưởng chính trị.

Nhiều năm nay, chúng ta có nhiều công trình nghiên cứu, nhận dạng quan điểm sai trái, thù địch. Nó tấn công vào nhiều nội dung, trước hết là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Ðảng, là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng tấn công dữ dội nhất từ sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Ðông Âu sụp đổ. Sự tác động của sự kiện này làm ngả nghiêng không ít người, thậm chí có những người xin ra khỏi Ðảng. Có những người cả cuộc đời đi theo cách mạng, có nhiều cống hiến nhưng cuối đời, trở cờ, công kích đường lối của Ðảng, công kích nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ðảng ta đã đấu tranh rất quyết liệt, ngay từ Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị khoá VII, rồi các khoá sau, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cũng đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác tư tưởng, trong đó có vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với những luận điệu sai trái ảnh 3

PGS.TS Nguyễn Viết Thông

 

Phải nói rằng trong suốt chiều dài lịch sử, Ðảng ta đã nhận thức được âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, muốn lật đổ vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tấn công trên mọi lĩnh vực, nhưng chọn lĩnh vực tư tưởng là đột phá.

Qua việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận này đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa rồi đã khẳng định những mặt tốt, mặt tích cực của đảng viên. Theo đó, đa số cán bộ, đảng viên là tốt. Nếu không có đa số đảng viên tốt thì làm sao có Ðảng tốt, mà Ðảng không tốt thì làm sao lãnh đạo được công cuộc đổi mới, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Ðây là nhận định rất chính xác.

Trường Phong thực hiện

 

theo TPO